Trygg Hansa barnförsäkring

Trygg Hansa är ett av den svenska marknadens största försäkringsbolag. Deras barnförsäkring “TryggaBarn” är en heltäckande försäkring som skyddar ditt barn var barnet än befinner sig i världen. Försäkringen är ett optimalt tillägg till det grundläggande skydd du kan räkna med i det svenska samhället.

3.6 

Fördelar

Bra skydd för medicinsk invalditet
Bra ersättning vid sjukhusvistelse
Väldigt populär

Årspremie (baserat på valt försäkringsbelopp)1 769 - 3 117 kr/år
Maxersättning - Medicinsk invaliditet7 200 000 kr
Maxersättning - Ekonomisk invaliditet2 400 000 kr
Diagnosersättning60 000 - 240 000 kr
VårdersättningUpp till 9500 kr/mån
Sjukhusvistelse600 kr/dag

Vem kan teckna försäkringen?

TryggaBarn kan tecknas av vårdnadshavare för nyfödda barn och barn upp till 18 år, med möjligheten att förlänga försäkringen upp till 25 års ålder. Trygg Hansa hävdar att omkring 99 % av alla potentiella kunder beviljas att teckna en barnförsäkring hos företaget.

Den grupp som inte ges möjligheten att teckna TryggaBarn är barn födda innan vecka 27 samt barn med multipla handikapp. Försäkringsbolaget gör alltid en individuell prövning av alla inkomna försäkringsansökningar.

Vad ersätter försäkringen?

Trygg Hansas barnförsäkring TryggaBarn skyddar den försäkrade var denne än befinner sig i världen, dock täcker inte försäkringen kostnader som uppstår utanför Norden.

Försäkringen ersätter vid medicinsk invaliditet samt ekonomisk invaliditet, och du kan även räkna med ersättning vid vissa diagnoser. Akuta sjukhusbesök ersätts samt efterföljande sjukhusvistelse, liksom eventuell eftervård i hemmet. TryggaBarn ersätter också för rehabilitering och hjälpmedel, ärr, kristerapi och kostnader vid olycksfall. De erbjuder även livförsäkring samt fortsatt försäkring utan hälsoprövning. Har barnet fått beviljat ett vårdbidrag från försäkringskassan i samband med olycka eller sjukdom betalas en månadsersättning ut till den försäkrade. Som längst betalas månadsersättningen ut tills det att barnet är 19 år.

Försäkringsbolaget debiterar ingen självrisk, vilket innebär att det inte uppstår fler kostnader för försäkringen än premien.

Medicinsk invaliditet

Betyg: 4.2/5 – Trygg Hansas barnförsäkring ger ett bra skydd när det kommer till medicinsk invaliditet.

Den försäkrade kan som högst få ut 7 200 000 kronor, vilket är 300 % av det högsta försäkringsbeloppet.

Så här bestäms den medicinska invaliditetsgraden

Med medicinsk invaliditet menas att den försäkrade i samband med en olycka eller sjukdom får sin kroppsliga funktionsförmåga nedsatt. För att ersättningen ska vara giltig ska barnets funktionsförmåga blivit nedsatt inom tre år från det att olycksfallskadan eller sjukdomen var ett faktum.

Ersättning gäller även vid olycksfallskada eller sjukdom som i framtiden leder till bestående nedsättning av funktionsförmågan. Det är branschgemensamma tabellverk som bestämmer den medicinska invaliditetsgraden hos Trygg Hansa. Skulle barnet förlorat ett organ använder försäkringsbolaget sin fastställda tabell eller den nämnda branschtabellen.

Trygg Hansa samlar detaljerad information kring medicinsk invaliditet för din barnförsäkring i försäkringsbrevet du får i samband med tecknandet av försäkringen.

Så här beräknas ersättningen för medicinsk invaliditet

När det kommer till storleken på ersättningen för medicinsk invaliditet hos Trygg Hansa är det försäkringstagarens valda belopp som avgör hur mycket som kommer att ersättas. Skulle barnets funktionsförmåga ha varit nedsatt sedan tidigare kommer beräkningen av invaliditetsgraden ske utifrån det föregående nedsättningstillfället. Finns chansen att funktionsförmågan kan förbättras genom att exempelvis barnet använder protes kommer invaliditetsgraden att bestämmas med hänsyn till protesens funktion.

Sjukdomar inom ämnesomsättning, nerv- och muskelsystem, missbildningar och kromosomavvikelser ersätts med 19 % om de bedöms ha en invaliditetsgrad på mer än 19 %. Skulle invaliditetsgraden bedömas som mer än 20 % får ersättningen ett tilläggsbelopp som beräknas i procent av det valda försäkringsbeloppet enligt Trygg Hansas tabell. Skulle barnet ha drabbats av en sjukdom eller olycksfallsskada på grund av atomkärnreaktion är dock högsta möjliga ersättning 200 000 kronor.

Undantagna sjukdomar

Trygg Hansas barnförsäkring är tämligen komplett när det gäller ersättningsrätt, men det finns undantag när det kommer till sjukdomar.

Dessa sjukdomar är:

 • Psykiska sjukdomar och syndrom (vilka lett till medicinsk invaliditet)
 • Beteendestörningar (vilka lett till medicinsk invaliditet)

Trygg Hansas ersättning för medicinsk invaliditet är relativt komplett i sitt upplägg – även om du inte väljer det högsta försäkringsbeloppet. Endast ett fåtal sjukdomar räknas inte som ersättningsgiltiga. I jämförelse med konkurrenternas villkor för medicinsk invaliditet känns TryggaBarn som ett tryggt alternativ.  

Ekonomisk invaliditet

Ekonomisk invaliditet – 3.1/5

En av de större delarna när det kommer till TryggaBarns ersättning och villkor är ekonomisk invaliditet, ett begrepp som innebär att barnets förmåga att arbeta blir bestående nedsatt i samband med en olycksfallsskada eller sjukdom. Jämfört med andra topprankade barnförsäkringar som till exempel ICA barnförsäkring så är Trygg Hansas strängare för att berättiga ersättning.

 

Rätten till ersättning vid ekonomisk invaliditet

 • Uppfylls om arbetsförmågan bedöms vara nedsatt med minst 50 % innan dess att barnet fyller 30 år.
 • Då sjukdomen eller olycksfallsskadan har medfört en konstant nedsatt kroppsfunktion som inte kan förbättras eller försämras.
 • Uppstår då ekonomisk invaliditet har bestämts och utretts utifrån en medicinsk samt yrkesmässig rehabilitering.
  • Trygg Hansa bestämmer den ekonomiska invaliditetsgraden utifrån individens möjligheter till att arbeta i fler än ett yrke. Har individen ingen förmåga att arbeta, samt att rehabiliteringsalternativ har utretts, anses arbetsförmågan vara nedsatt.

  Vad ersätts inte vid ekonomisk invaliditet?

  De undantagna sjukdomarna som inte ersätts är:

  • Ämnesomsättningssjukdomar
  • Psykiska sjukdomar och syndrom
  • Beteendestörningar
  • Sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystemet
  • Missbildningar och kromosomavvikelser

  Engångsbelopp vid allvarlig diagnos

  Betyg: 3.3/5

  När försäkringstagaren har fått en fastställd diagnos av legitimerad läkare samt att skadan rapporterats till försäkringsbolaget inträder rätten till ersättning. Det är dock ett krav att sjukdomen eller olycksfallsskadan uppstått efter det att försäkringen trätt i kraft. Ersättningen ska även vara aktuell inom högst tre år efter det att försäkringen senast trädde i kraft.

  Ersättningen betalas ut i engångsbelopp för varje fastställd och säkerställd diagnos gjord utav en läkare. Om det försäkrade barnet blir inskrivet på sjukhus som följd av akuta orsaker, ersätter Trygg Hansa det akuta besöket samt sjukhusvistelsen. Behöver barnet omvårdnad hemma efter sjukhusvistelsen erhålls en daglig ersättning. Som mest ersätter Trygg Hansa försäkringstagaren med 240 000 kronor, vilket är 10 % av högsta försäkringsbelopp. Ersättningen betalas ut direkt efter det att diagnosen fastställts vid följande diagnoser: allvarlig hjärnskada, barnreumatisk, brännskada, cancer, inflammatorisk tarmsjukdom, Crohns sjukdom, hjärntumör, benign, psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar.

   

  Ersättning till förälder som beviljats vårdbidrag

  Betyg: 4/5

  Trygg Hansa är ett riktigt bra komplement till det vanliga samhällsskyddet. Har barnet beviljats vårdbidrag från Försäkringskassan kan barnet även räkna med en månadsersättning via försäkringen. Kravet är att vårdbidraget ska gälla för en olycksfallsskada eller sjukdom som ingår i och omfattas av försäkringen. Det behöver även vara styrkt att barnet har behov av vård under minst ett halvår i sträck.

  Ersättningen betalas ut en gång i månaden retroaktivt och kan som längst betalas ut tills det att barnet är 19 år gammalt. Rätten till ersättning gäller från den dag då Försäkringskassans vårdbidrag beviljats. Det är barnets vårdnadshavare som är mottagare av ersättningen – så länge det är samma person som tar emot det nämnda vårdbidraget.

  Det är storleken på vårdbidraget från Försäkringskassan som avgör ersättningsbeloppet från Trygg Hansa. Mottar barnet 100 % vårdbidrag kommer även TryggaBarn ersätta med 100 %. Detsamma gäller vid 75 %, 50 % eller 25 % i vårdbidrag där samma procentsats även ersätts av försäkringen. 

  Ersättning till äldre barn vid sjukskrivning

  Betyg: 3.6/5

  TryggaBarn är en trygghet även för äldre barn som av någon anledning drabbas av oförmåga att arbeta i framtiden. Försäkringen betalar ut en månadsersättning för äldre barn mellan 18 år och 30 år som har en nedsatt arbetsförmåga med minst 50 %. Barnet måste ha varit oförmögen att arbeta under minst 90 dagar i följd och ersättningen träder i kraft från och med den 91: a dagen. Skulle en månadsersättning redan vara aktiv vid 19 års ålder kommer karenstiden inte att tillämpas. Om en full ekonomisk invaliditetsersättning betalas ut kommer barnet inte ha rätt till månadsersättning under samma tidpunkt.

  Det är det valda förskringsbeloppet i TryggaBarn försäkringen som avgör storleken på ersättningen vid arbetsoförmåga. Även omvårdnadsbidraget från Försäkringskassan avgör hur stor ersättning som betalas ut. Det högsta beloppet den försäkrade kan få är 9 500 kronor i månaden och ersättningen betalas alltid ut till den som står som försäkringstagare.

  Är det försäkrade barnets arbetsoförmåga 100 % betalas full ersättning från TryggaBarn ut. Är arbetsoförmågan 75 % utbetalas 75 % månadsersättning och vid 50 % arbetsoförmåga ges 50 % månadsersättning från Trygg Hansa.

   

  Ersättning vid sjukhusvistelse

  Betyg: 4.9/5

  Trygg Hansas barnförsäkring delar upp ersättningsdelen för sjukhusvistelse i akut inskrivning på sjukhus och vanlig sjukhusvistelse. Vid akut sjukhusinskrivning ersätter försäkringen barnet med ett engångsbelopp som ska täcka en inskrivning på sjukhus över en natt. Är vistelsen planerad ersätter inte TryggaBarn försäkringen. Det är heller inte möjligt att få ut ersättning för akut vistelse mer än två gånger under en period av 12 månader. Vårdnadshavare är mottagare av ersättningen fram tills det att barnet har fyllt 18 år. Viktigt att känna till är att vanliga besök på akutmottagning för att träffa läkare inte ger barnet rätt till ersättning.

  TryggaBarn ersätter det försäkrade barnet med ett dagsbelopp på 600kr/dag i max 465 dagar vid sjukhusvistelse till följd av olycksfall eller sjukdom. Vistelsen får som längst vara 365 dagar och det ska gälla en och samma sjukdom eller olycksfall samt följder av dessa. När det kommer till utbetalningen av ersättning vid sjukhusvistelse är det även i detta fall vårdnadshavaren som är mottagare fram tills dess att barnet är 18 år. Vanliga läkarbesök på akuten ger inte barnet rätt till den här ersättningen.

  Värt att nämna är att Trygg Hansas barnförsäkring även ersätter vid vård i hemmet som följd av en sjukhusvistelse. Ersättningen betalas ut i dagsbelopp och som mest under 30 dagar. Om barnet inte har varit inskrivet på sjukhus i samband helbensgips eller gipsning av bägge armar, ges ändå rätt till ersättning. Likaså om barnet skulle vara smittbärare av sjukdom, och inte har varit inskrivet på sjukhus, ger försäkringen rätt till ersättning.

   

  Definitioner och begrepp

  Användandet av generella försäkringsbegrepp gör att du kan jämföra och få en tydlig bild av vad olika aktörer erbjuder i ersättningsväg. Medicinsk invaliditet används av Trygg Hansa och andra försäkringsbolag för att beskriva en ersättningssituation baserad på en nedsatt funktionsförmåga. Ekonomisk invaliditet beskriver även den en nedsatt förmåga, men syftar till försäkringstagarens förmåga att arbeta.

  Olycksfallsskada

  Ett återkommande begrepp i Trygg Hansas barnförsäkring är ”olycksfallsskada”. Begreppet syftar till en skada på barnet som inte är självförvållad och där läkarvård krävs. En olycksfallsskada kräver alltid läkarbedömning och en skadeanmälan för att ge rätt till ersättning.

  För att något ska klassas som en olycksfallsskada i Trygg Hansas barnförsäkring behöver följande vara uppfyllt:

  • Kroppskadan får inte vara självförvållad.
  • Den ska ha uppstått ofrivilligt.
  • Den ska ha orsakats av en plötslig anledning.

  Vad anses inte vara en olycksfallsskada?

  • Om skadan har inträffat innan försäkringen tecknades.
  • Om det är en skada till följd av överansträngning eller förslitning.
  • Om skadan har orsakats av smitta från virus, bakterie eller andra smittoämnen.
  • Om skadan uppstått vid en brottslig handling.
  • Om skadan orsakats till följd av ingrepp eller behandling.
  • Om skador på tänder orsakats av bitning eller tuggning.

  Även om dessa inte räknas som olycksfall så kan barnförsäkringen hos Trygg Hansa fortfarande ge ersättning, som till exempel för ärr som uppkommit från en skada och som krävt läkarbehandling. Då betalas ett engångsbelopp ut.

  Sjukdom

  I ditt försäkringsbrev och på Trygg Hansas webbsida används begreppet ”sjukdom” som referens. I försäkringssammanhang syftar ordet sjukdom till en försämrad hälsa som dokumenterats samt bekräftats av läkare. Dyslexi är ett exempel som inte räknas in som sjukdom i detta fall. När det kommer till enskilda sjukdomar använder Trygg Hansa ett internationellt kodsystem som kallas för “ICD”. I TryggaBarns försäkringsvillkor står sjukdomar med sina unika ICD-förteckningar.

  • En konstaterad försämring
  • En försämrad hälsa som inte är att jämföra med olycksfallsskada
  • Smittbärande och isolering i enlighet med svenska myndigheters föreskrifter

  Detta anses inte vara en sjukdom enligt Trygg Hansa barnförsäkring

  • Sjukdom med symptom från innan försäkringens första giltiga dag
  • Psykisk utvecklingsstörning
  • Behandling i förebyggande syfte

  Följande sjukdomar är inte ersättningsberättigade i Trygg Hansa barnförsäkring

  • Dyslexi
  • Dyskalkyli
  • Kortvuxenhet
  • Beteendestörningar samt psykiska syndrom och sjukdomar (ICD F00–F99) så som ADHD, anorexi och depression
  • Ämnesomsättningssjukdomar (ICD E70–E90) så som cystiskfibros
  • Sjukdomar i centrala nerv- och muskelsystemet (ICD G11, G12, G40, G60, G71 samt G80) till exempel epilepsi och CP-skada
  • Kromosomavvikelser och missbildningar (ICD Q00–Q99)

  Fall där ersättning kan ges för de undantagna sjukdomarna ovan

  • Om det försäkrade barnet beviljats vårdbidrag från Försäkringskassan för en sjukdom som inte är ersättningsberättigad i TryggaBarn kan ändå ett engångsbelopp betalas ut. Storleken på ersättningen baseras på försäkringsbeloppet samt vårdbidraget.
  • Trygg Hansa erbjuder även tilläggsförsäkringen TryggaBarn Plus som ersätter sjukdomar som i vanliga fall inte ger ersättningsrätt i försäkringen.

  *Diagnoskoder refererar till den allmänt accepterade standarden för klassificering av sjukdomar och ges ut av Världshälsoorganisationen (WHO). Klassifikationen gavs ut i Sverige 1997. Här kan du söka själv i ICD-10s katalog för undantagna sjukdomar och tillstånd.

  Fall där försäkring kan nekas

  Den grupp av personer som inte ges möjlighet för vårdnadshavare att teckna barnförsäkringen TryggaBarn är för tidigt födda barn samt barn med multipla handikapp. I dessa fall erbjuder Trygg Hansa istället en olycksförsäkring som går att teckna från samma ålder. Innan något beslut tas kring en försäkringsansökan gör Trygg Hansa alltid en enskild prövning i fallet. Föräldrar till barn födda innan vecka 27 blir hänvisas till att återkomma när barnet är fem-sex år.

  När slutar försäkringen gälla och vad händer då?

  Trygg Hansas barnförsäkring är giltig under 12 månader från det att försäkringen tecknas, Den kommer sedan att tecknas på nytt och förlängas ett år i sänder i samband med årsförfallodagen. Då betalas premien för den nya perioden och du väljer om du vill betala för ett helt år, halvår eller månadsvis. Fram tills det att barnet fyller 18 år är det möjligt att ändra försäkringsbeloppet.

  Trygga Barn går utan problem att förlänga ända fram till årsförfallodagen som infaller närmast det försäkrade barnets 25-årsdag. Automatisk förnyelse av försäkringen kommer inte att ske om den redan sagts upp. Försäkringen kan förlängas med en ny försäkringsperiod ett år i sänder, dock längst till årsförfallodagen närmast efter den försäkrades 25-årsdag. Förnyelse sker inte om försäkringen sagts upp. Trygg-Hansa ansvarar endast för skada som inträffar under försäkringstiden.

  Sammanfattning

  Trygg Hansa är ett av Sveriges största försäkringsbolag och när det kommer till barnförsäkringar ligger de i toppskiktet. Barnförsäkringen TryggaBarn är giltig från det att barnet föds ända upp till 25 års ålder, och försäkringens kompletta upplägg skyddar barnet vid sjukdom och olycka. För tidigt födda barn samt barn med multipla handikapp kan nekas försäkring.

  Försäkringen gäller i hela världen, men inte för kostnader som uppstår utanför Norden. Trygg Hansa ger bland annat för medicinsk invaliditet en maxersättning inklusive tilläggsersättning på 300 % av försäkringsbeloppet. Även ekonomisk invaliditet ersätts med som mest 100 % och ersättningen baseras på det valda försäkringsbeloppet samt barnets nedsatta arbetsförmåga. Diagnoser som till exempel ADHD och autism faller in under kategorin för “Vissa diagnoser” och ger ersättning vid beviljat vårdbidrag från Försäkringskassan. Maxersättning för allvarlig diagnos är 10 % av den valda beloppsnivån och det baseras utifrån storleken på Försäkringskassans bidrag.

  Ersättningsbeloppet baseras på årspremien och du kan välja mellan fyra försäkringsbelopp från 600 000 kronor upp till 2,4 miljoner kronor. För att kompensera fall där en sjukdom inte är ersättningsberättigad kan tilläggsförsäkringen TryggaBarn Plus tecknas.

  Slutbetyg för Trygg Hansa barnförsäkring – 4.1/5

  Fullständiga villkor och produktfaktablad

  Att läsa före köp: https://www.trygghansa.se/sitecollectiondocuments/privat/pa0405.pdf rel=”nofollow” 

  Produktfaktablad: https://www.trygghansa.se/sitecollectiondocuments/privat/pid04063.pdf rel=”nofollow” 

  Fullstända villkor för försäkringen: https://www.trygghansa.se/sitecollectiondocuments/privat/p00359.pdf rel=”nofollow”