Bliwa barnförsäkring

Bliwas barnförsäkring erbjuds till gruppmedlemmar i ett företag som har gruppavtal med Bliwa. Det är en heltäckande barnförsäkring som ger ett fullständigt skydd.

Du kan här ta del av information om Bliwas barnförsäkring och i recensionen kommer vi behandla områden som:

 • Vem kan teckna försäkringen?
 • Försäkringsskydd – vad täcker försäkringen?
 • Självrisk – kostnader om försäkringen behöver användas
 • Tilläggsförsäkringar – Vad kan du behöva lägga till för en heltäckande försäkring?
 • Omdöme – Vad är bra med Bliwas barnförsäkring och var brister den?

Vem kan teckna försäkringen?

Bliwa erbjuder inte försäkringar till privatpersoner, utan de erbjuder endast gruppförsäkringar. Det innebär att företag, organisationer och dylikt tecknar ett gruppavtal med Bliwa som ger deras medlemmar möjlighet att teckna försäkringar hos försäkringsbolaget. Det gör det möjligt att försäkra sina barn till ett förmånligt pris. De försäkringar som kan tecknas är Barnförsäking Bas, Premium samt Premium Extra.

Vad ersätter försäkringen?

Nedan hittas information om vad försäkringen ersätter när det kommer till skador, diagnoser och sjukdomar. Det är något som ofta skiljer mellan olika försäkringar och därav viktigt att ha koll på.

Det finns två faktorer av ersättning som är viktigast och bör ha en avgörande roll när det kommer till val av barnförsäkring. Det är ersättningen för medicinsk invaliditet samt ekonomisk invaliditet, vilka vi går igenom här nedan. Det är de två som ger långvarigt ekonomiskt stöd ifall den försäkrade blir oförmögen att arbeta eller behöver ekonomiskt stöd.

Medicinsk invaliditet

Betyg: 6/10 Bliwas barnförsäkring ger ersättning för medicinsk invaliditet utifrån bestämmelser i respektive gruppavtal. Det finns ett par anmärkningsvärda restriktioner för sjukdomar.

Beloppet som betalas ut för medicinsk invaliditet beräknas efter invaliditetsgraden efter tabellverk som är gemensamma för branschen.

Så här bestäms den medicinska invaliditetsgraden

Den medicinska invaliditetsgraden bestäms efter att den slutgiltigt har diagnostiserats av läkare, och bedömning av rätten till ersättning tas först när den slutliga invaliditetsgraden är definitivt fastställd. Det kan ske tidigast 1 år efter inträffad olycka eller sjukdom, och kan ibland ta längre tid. Så länge det finns möjlighet till förbättring via medicinsk rehabilitering kan fastställandet av invaliditetsgraden skjutas upp.

För att en sjukdom eller en skada ska vara berättigad till ersättning måste den ha inträffat efter att försäkringen trätt i kraft, samt att den medicinska invaliditeten måste ha visat sig inom tre år från det tillfället.

Så här beräknas ersättningen för medicinsk invaliditet

Eftersom Bliwa barnförsäkring är en försäkring genom ett gruppavtal, från exempelvis en arbetsgivare, beror ersättningsbeloppet på vilket avtal som finns. Ersättningsbeloppet för medicinsk invaliditet skiljer därför beroende på vilket försäkringsbelopp som är valt inom ramen för gruppavtalet.

Den andra faktorn som spelar roll vid beräkning av ersättningen för medicinsk invaliditet är graden av medicinsk invaliditet. Den bestäms utifrån en tabell som är gemensam för försäkringsbranschen.

Undantagna sjukdomar

Det finns en del undantagna sjukdomar som inte ger rätt till ersättning vid tecknande av Bliwas Barnförsäkring Bas och som enbart ersätter 10 % av försäkringsbeloppet vid tecknande av Barnförsäkring Premium. Dock ersätts dessa i de fall då Barnförsäkring Premium Extra har tecknats.

Dessa sjukdomar är:

 • Psykiska sjukdomar och utvecklingsstörningar med ICD F00 – F99. Några exempel är ADHD, autism, depression, försenad utveckling, fobier och ätstörningar.

Det finns barnförsäkringar som har begränsningar för mycket fler sjukdomar och inte har någon form av försäkring som ersätter alla dessa sjukdomar, vilket gör att Bliwa försäkring ger ett bättre skydd än många andra barnförsäkringar.

Ekonomisk invaliditet 5/10

Bliwa ger också ersättning vid medicinsk invaliditet, vilket innebär en nedsättning i arbetsförmågan med minst 50 %. Försäkringen täcker alltså de två viktigaste aspekterna när det kommer till barnförsäkringar men inte i önskad utsträckning

Ekonomisk invaliditet fastställs med hjälp av Försäkringskassans beslut om aktivitetsersättning och/eller vårdbidrag för försäkringstagaren. Invaliditeten måste därav vara fastställd innan någon ersättning betalas ut och den betalas inte ut innan barnet fyllt 15 år.

Rätten till ersättning:

 • Bedöms beroende på när olycksfallet eller sjukdomen inträffade, och måste vara fastställd innan ersättning kan betalas ut.
 • Finns om Försäkringskassan gett rätt till aktivitetsersättning i minst fem år
 • Betalas ut tidigast när den försäkrade har fyllt 15 år

Graden av nedsatt arbetsförmåga baseras på Försäkringskassans bedömning, alltså i vilken omfattning i procent den försäkrade har fått aktivitetsersättning eller vårdbidrag.

Vad ersätts inte?

De undantagna sjukdomarna listats längre ner, men generellt ersätts inte kroppsfel, funktionshinder eller sjukdom som visat sig innan försäkringen tecknades, oavsett om det diagnostiseras efter tecknandet. Invaliditet som förekom innan försäkringen, samt indirekta eller direkta följder av sjukdom ersätts inte om sjukdomen fanns sedan tidigare. Det gäller enbart om själva sjukdomen debuterade när den försäkrade var ersättningsberättigad.

Engångsbelopp vid allvarlig diagnos

Bliwa Barnförsäkring ger ersättning i form av ett engångsbelopp vid vissa allvarliga diagnoser. Om den försäkrade får fler än en diagnos på samma gång betalas ersättning ut för en. Ersättning kan sammanlagt betalas ut tre gånger, då för olika diagnoser. Storleken på engångsbeloppet bestäms i gruppavtalet och går att finna på ansökningshandlingarna eller i försäkringsbrevet.

Det finns sammanlagt 14 olika diagnoser som ger rätt till denna ersättning. Diagnosen måste ha gjorts efter att försäkringen börjat gälla. Den gäller inte om diagnosen gjordes innan försäkringen tecknades för att sedan ha tagits bort och den försäkrade åter igen insjuknat i samma sjukdom.

De diagnoser som innefattas är:

 • Cancer av malign (elakartad) karaktär och den försäkrade måste vara registrerad i det svenska cancerregistret för att ha rätt till ersättning. Hudcancer som ej är malignt melanom, metastaser och förstadium till cancer ersätts inte.
 • Hjärnhinneinflammation (Meningit) ifall men har kvarstått i mer än 6 månader och barnet har vårdats på sjukhus under tiden.
 • Sjukdomar åsamkade av fästingar, det är fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE) och Neruoborrelios. Båda dessa sjukdomar kräver att den försäkrade ska ha varit inlagd på sjukhus för att ha rätt till ersättning.
 • Upphörande av njurfunktion, organtransplantation, HIV/AIDS som erhållits genom blodtransfusion eller behandling på sjukhus.
 • Även dövhet, blindhet, förlust av arm eller ben, förlust av talförmågan, förlamning, stroke och Multipel Skleros (MS).

I villkoren beskrivs vad som krävs för att diagnosen ska ge rätt till ersättning.

Ersättning till förälder som fått vårdbidrag

Bliwa ger även ersättning till föräldrar som fått vårdbidrag med minst 1/4 beviljat av Försäkringskassan. De kallar denna ersättning för vårdkostnadsersättning. Ersättningen kan aldrig överstiga maxbeloppet som anges i försäkringsavtalet.

Vårdkostnadsersättning ges så länge vårdbidraget är beviljat, dock som längst i 6 år eller till juni månad det året som det försäkrade barnet fyller 19 år. Ersättning betalas ut en gång i månaden i efterskott, efter det att vårdbidrag beviljats och ansökan om vårdkostnadsersättning inkommit till Bliwa. Pengarna betalas ut till den vårdnadshavare som får vårdbidraget utbetalat till sig.

Beloppet som betalas ut baseras på prisbasbeloppet, och om vårdnadshavaren till det försäkrade barnet erhåller maximalt vårdbidrag är ersättningen ett prisbasbelopp per år. Det delas sedan upp på tolv och betalas ut en gång per månad. Om Försäkringskassan betalar ut ett reducerat vårdbidrag minskas även vårdkostnadsersättningen i samma grad, alltså 75 %, 50 % eller 25 % av prisbasbeloppet.

Om vårdbidrag betalas ut för fler barn än endast det sjuka eller skadade barnet måste dennes del av vårdbidraget uppgå till minst 1/4 för att vårdnadshavaren ska ha rätt till vårdkostnadsersättningen från Bliwas barnförsäkring. Detsamma gäller ifall vårdbidraget även gäller andra skador eller sjukdomar som inte täcks av försäkringen. Då måste den ersättningsgrundande skadan eller sjukdomen beräknas ge rätt till minst 1/4 vårdbidrag på egen hand.

Ersättning till äldre barn vid sjukskrivning

Enligt villkoren i Bliwas barnförsäkring utgår ingen ersättning till äldre barn vid sjukskrivning.

Ersättning vid sjukhusvistelse

Bliwas barnförsäkring ger ersättning vid sjukhusvistelse till följd av olycksfallet eller sjukdomen. För att ha rätt till ersättning krävs minst tre dygns behandling inom slutenvården, de tre dygnen måste ske i följd. Ersättning ges inte vid behandling inom öppenvården, utan det måste gälla en inläggning inom sjukvården. De dagar då inskrivning och utskrivning sker räknas med i sjukhusvistelsen, samt permissionsdagar.

För att ha rätt till ersättning måste sjukdomen eller olycksfallet inträffat efter att barnet blivit sex månader gammalt, såvida denne inte omfattats av en gravidförsäkring. I annat fall finns ingen rätt till ersättning.

Ersättningen består av ett belopp på 300 kronor per dag av sjukhusvistelsen och det räknas från den första dagen, alltså inskrivningsdagen. Det finns en maxgräns för antalet dagar som ersättning betalas ut, och det är 365 dagar från och med den första sjukhusvistelsedagen.

Definitioner och begrepp

Här nedan beskrivs hur Bliwa definierar olika begrepp inom sin försäkring. Om sjukdomar, diagnoser, skador eller olycksfall inte passar in i definitionerna som beskrivs nedan ger de inte rätt till ersättning.

Olycksfallsskada:

Ett olycksfall definieras som en ofrivillig skada som en plötslig yttre händelse gett upphov till och som kräver behandling av vården. En yttre händelse får inte vara självförvållad.

För att uppfylla kriterierna för en olycksfallsskada måste följande vara uppfyllt:

 • Skadan är ofrivillig och därav inte självförvållad
 • Det ska vara en kroppslig skada, alltså inte psykisk
 • Den ska ha uppstått av en yttre händelse, vilket även det syftar till att inte vara självförvållad
 • Den måste ha skett plötsligt och därmed inte kunnat undvikas

Vad anses inte vara en olycksfallsskada?

 • Kroppsskada avsiktligt orsakad av den försäkrade
 • Skador uppkomna till följd av likgiltighet mot att bli skadad
 • Överansträngning eller förslitningsskada, sträckning, vridning eller sjukliga förändringar
 • Smitta genom bakterier, virus eller annat smittosamt ämne
 • Smitta eller förgiftning genom mat eller dryck
 • Överkänslighetsreaktion
 • Användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte har med olycksfallsskada som omfattas av försäkringen att göra
 • Kärnexplosion eller radioaktiv strålning

De saker som listas ovan är exempel på saker som inte anses vara olycksfall och kan därmed tolkas inte vara de enda fallen. En självförvållad sak som dock räknas som olycksfall är självmord.

Sjukdom

Enligt Bliwa är sjukdom när det normala hälsotillståndet avviker och sjukvård krävs. Sjukdomen anses ha inträffat när den har påvisats av läkare och medfört en försämrad psykisk eller fysisk funktionsförmåga hos den försäkrade. För att räknas som en sjukdom ska alltså följande uppfyllas:

 • En avvikelse från normalt hälsotillstånd
 • Försämrad psykisk eller fysisk funktionsförmåga
 • Ett behov av sjukvård finns

Detta anses inte vara en sjukdom enligt Bliwas barnförsäkring:

Det finns inga uppgifter i Bliwas försäkringsvillkor gällande något som inte anses vara en sjukdom även om det uppfyller ovanstående kriterier. Dock finns några sjukdomar som inte är ersättningsberättigade i några av deras barnförsäkringar.

Följande sjukdomar är inte ersättningsberättigade i Bliwas barnförsäkring

 • Psykisk sjukdom eller utvecklingsstörning med ICD F00 – F99, exempel på dessa är ADHD, ätstörningar, autism och depression.

Fall där ersättning kan ges för de undantagna sjukdomarna ovan

 • Full ersättning för ovanstående sjukdomar ges vid tecknande av Bliwas Barnförsäkring Premium Extra
 • 10 % i ersättning ges för ovanstående sjukdomar vid tecknande av Bliwas Barnförsäkring Premium

Fall där försäkring kan nekas

Försäkringen gäller inte om den försäkrade befunnit sig utomlands i mer än ett år, förutom i andra nordiska länder, samt vid krigstillstånd. Bliwa har rätt att neka försäkringstagaren ersättning ifall barnet skadat sig på grund av grov vårdslöshet och därmed utsatt sig själv för en farlig situation. Rätten att neka ersättning föreligger också ifall den försäkrade åsamkats sin skada under en brottslig handling vars straff skulle leda till fängelsestraff i Sverige. Vidare kan ersättning nekas ifall den försäkrade varit påverkad av berusningsmedel vid olyckstillfället. Med berusningsmedel menas till exempel alkohol, droger och narkotiska preparat. Dock kan ersättning endast nekas i de fall försäkringstagaren är över 18 år och inte led av en allvarlig psykisk störning vid skadetillfället.

Bliwa har även rätt att neka försäkring i de fall ett hälsokrav behöver uppvisas och inte är tillräckligt, i så fall framgår det i ansökningshandlingarna. Vidare måste den som tecknat försäkringen vara medlem i en grupp som innehar gruppavtal för att kunna försäkra sina barn genom Bliwa. Om en försäkring med enbarnspremie ska tecknas kommer en hälsodeklaration behöva lämnas in för barnet innan försäkringen kan tecknas.

När slutar försäkringen gälla och vad händer då?

Eftersom Bliwa erbjuder försäkringar genom gruppavtal kan olika bestämmelser gälla för när försäkringen slutar gälla. Det kan finnas särskilda bestämmelser angående detta i det gruppavtal den tecknande är medlem i. Dessa uppgifter framgår i ansökningshandlingarna. Annars finns det en del allmänna bestämmelser om hur länge försäkringen gäller.

De allmänna reglerna när det kommer till Bliwas barnförsäkringar är att den kan tecknas fram till den månaden då barnet fyller 25 år, annars gäller den månad då barnet uppnår den ålder som är bestämd i det aktuella gruppavtalet. Försäkringen kan också sluta gälla ifall gruppavtalet upphör, antingen från försäkringsbolagets sida eller från gruppens sida.

Om försäkringstagaren varit försäkrad genom Bliwa i minst sex månader innan försäkringen upphör har denne rätt till ett så kallat efterskydd i tre månader. Det har dock en del bestämmelser som går att läsa om i försäkringsvillkoren.

Sammanfattning

Bliwa erbjuder försäkringar till personer som är medlemmar i en grupp som har ett gruppavtal. Årspremien för barnförsäkringen varierar därav beroende på vilket avtal som finns för den tecknandes grupp och vilket försäkringsbelopp som väljs. Eftersom Bliwa arbetar med avtal riktade mot företag och organisationer är information om ersättningsbelopp i deras villkor gällande barnförsäkringen något bristfällig. När det kommer till maxersättningen för ekonomisk invaliditet, medicinsk invaliditet och allvarlig diagnos är det något som varierar beroende på vilket gruppavtal arbetsgivaren eller medlemsorganisationen har. Ersättningen för invaliditet beräknas också utifrån hur stor Försäkringskassan bedömer att invaliditeten är. Det enda belopp som anges är ersättningen vid dödsfall då det baseras på nuvarande prisbasbelopp. Försäkringstagaren får den informationen i ansökningshandlingarna för den grupp denne ingår i.

Bliwa är ett bra och erfaret försäkringsbolag som erbjuder fördelaktiga avtal till företag och organisationer. Det är arbetsgivaren som erbjuder sina anställda att teckna avtal i en gruppförsäkring. Med ett gruppavtal kan premierna billigare och dessutom är Bliwa ett kundägt försäkringsbolag. Det innebär att när det går bra för dem går det också bra för deras kunder, vilket påverkar premierna. Bliwas barnförsäkring ger ett något sämre skydd från graviditeten och fram till vuxen ålder än många andra barnförsäkringar. Den kan tecknas i som Bas, Premium och Premium Extra. Vid val av deras Premium Extra-försäkring ges utökad ersättning för diagnoser som inte omfattas av de två andra paketen.

Slutbetyg – 5.5/10