Gjensidige-Vardia barnförsäkring

Gjensidige-Vardia barnförsäkring

Gjensidige-Vardia erbjuder dig som kund en omfattande barnförsäkring som kombinerar de viktigaste delarna för ett heltäckande skydd av ditt barn. Med en låg premie passar den de flesta familjer och här kommer du att få en inblick i följande områden av försäkringen:

 • Vem kan teckna försäkringen?
 • Försäkringsskydd – vad täcker försäkringen?
 • Självrisk – kostnader om försäkringen behöver användas
 • Tilläggsförsäkringar – Vad kan du behöva lägga till för en heltäckande försäkring?
 • Omdöme – Vad är bra med Gjensidige-Vardias barnförsäkring och var brister den?

Vem kan teckna försäkringen?

Den barnförsäkring Gjensidige-Vardia erbjuder kan tecknas för barn i åldern 0 – 18 år. Försäkringen gäller sedan tills dess att barnet fyllt 25 men kan inte utökas eller på annat sätt ändras efter barnets 18-årsdag. Barnet som försäkras ska vara folkbokfört och ha sitt huvudsakliga uppehälle i Sverige. Gjensidige-Vardias barnförsäkring tecknas via hemsidan eller genom att kontakta kundtjänst.

Vad ersätter försäkringen?

Här kan du läsa om vilka skador, sjukdomar och diagnoser som Gjensidige-Vardias barnförsäkring ger ersättning för. Du får också reda på vilka ersättningsnivåer som gäller samt hur de står sig i jämförelse med andra barnförsäkringar.

De viktigaste punkterna att titta på, och som är avgörande vid val av försäkring, är medicinsk invaliditet samt ekonomisk invaliditet. Generellt innebär dessa punkter att den försäkrade är skyddad ekonomiskt om något skulle hända som gör att hälsan och ekonomin blir påverkad och långvarigt begränsad.

Medicinsk invaliditet

Betyg 7.5/10 – Gjensidige-Vardias barnförsäkring ger en god ersättning utan några, sett till andra försäkringsbolag, anmärkningsvärda begränsningar för sjukdomar.

Den ersättning som betalas ut vid medicinsk invaliditet baseras på hur allvarlig den medicinska invaliditetsgraden uppskattas vara. Ersättning betalas inte ut för funktionsnedsättningar som uppkommit av olyckor som skett innan försäkringen tecknats.

Så här bestäms den medicinska invaliditetsgraden:

En bedömning av individens invaliditetsgrad kan göras först 1 år efter dess att olyckan eller sjukdomen uppstått. En sådan invaliditet ska ha fastställts inom 3 år för att vara berättigad till ersättning. Om det av medicinska orsaker inte går att fastställa nivån av invaliditet, exempelvis vid oviss utgång av rehabilitering, kan beslutet skjutas upp.

Invaliditetsgraden bedöms och fastställs utifrån ett branschgemensamt dokument för ersättning. Den samlade invaliditetsgraden för en och samma skada kan inte överstiga 100 %.

Om invaliditetsgraden bedöms vara över 20 % ger det rätten till ökad ersättning från 5 % – 200 %.

Så här beräknas ersättningen för medicinsk invaliditet

Hur hög ersättningen för medicinsk invaliditet blir i slutändan baseras dels på det valda försäkringsbeloppet, dels på hur hög invaliditetsgraden bedöms vara. Hos Gjensidige-Vardia kan du som kund välja ett försäkringsbelopp mellan 1 miljon upp till 2 miljoner kronor.

Rent generellt tenderar ersättningen att öka i takt med allvarlighetsgraden gällande skadan/invaliditeten. Följande är ett exempel som kan anses representera ersättning vid 75 % invaliditet.  

Exempel: En medicinsk invaliditet på 75 % ger totalt inklusive tilläggsersättning 225 % av det försäkringsbelopp som valts. Om försäkringsbeloppet är angett till 1 000 000 kronor blir därmed ersättningen 2 250 000 kronor (1 000 000 kronor x 2,25).

Undantagna sjukdomar

Det finns ett antal sjukdomar som inte täcks i Gjensidige-Vardias barnförsäkring. De som är helt undantagna från ersättning är följande, vilka även omfattar  bland annat depression, personlighetsstörningar, ADHD och ätstörningar:

 • Mentala sjukdomar, syndrom och beteendestörningar utifrån klassificeringen ICD F00- F99.
 • Dyskalkyli, dyslexi samt andra symboldysfunktioner utifrån ICD R48.
 • Kortvuxenhet, ICD E34.


Vidare finns det ett antal sjukdomar där ersättningen ger som mest 19 % av försäkringsbeloppet. Dessa är följande:

• Sjukdomar som drabbar ämnesomsättningen. Detta utifrån följande ICD E70 – E90 (exempelvis cystisk fibros).

 • Sjukdomar inom centrala muskel- och nervsystemet med följande ICD nummer: G11, G12, G40, G60, G71 och G80.
 • Missbildningar (inom exempelvis inre organ) och kromosomavvikelser utifrån klassificeringen ICD Q00 – Q99.

Ekonomisk invaliditet

Betyg 9/10 – Den andra av de två viktigaste aspekterna för en barnförsäkring är ekonomisk invaliditet. Precis som med medicinsk invaliditet ingår det i Gjensidige-Vardias barnförsäkring och tryggar ekonomiskt om individen drabbas av invaliditet.

Med ekonomisk invaliditet syftas den bestående funktionsnedsättning som uppkommit till följd av en sjukdom eller olycka. För att ersättning ska betalas ut ska en sådan invaliditet fastställas av medicinsk personal. De olika nivåerna för arbetsoförmåga ligger på hel, halv och tre fjärdedels. Med andra ord måste arbetsförmågan vara begränsad till minst 50 % för att ersättning ska kunna ges.

Rätten till ersättning

 • Uppstår om individen är under 30 år när arbetsförmågan blir begränsad till 50 % till följd av sjukdom eller olycksfall.
 • Godkänns då all annan medicin och rehabilitering kan uteslutas.
 • Beräknas utifrån det försäkringsbelopp som tecknats.


Vad ersätts inte?

Precis som vid medicinsk invaliditet finns det ett antal sjukdomar och diagnoser där ekonomisk invaliditetsersättning inte gäller. De är desamma som för den lista med sjukdomar som berättigar ersättning till maximalt 19 %.  

 • Sjukdomar som drabbar ämnesomsättningen. Detta utifrån följande ICD E70 – E90 (exempelvis cystisk fibros).
 • Sjukdomar inom centrala muskel- och nervsystemet med följande ICD nummer: G11, G12, G40, G60, G71 och G80.
 • Mentala sjukdomar, syndrom och beteendestörningar utifrån klassificeringen ICD F00- F99.
 • Missbildningar (inom exempelvis inre organ) och kromosomavvikelser utifrån klassificeringen ICD Q00 – Q99.

Så här beräknas ersättningen:

De procentenheter för ersättning beräknas alltid utifrån det försäkringsbelopp som försäkringstagaren har valt. Här nedan ges ett exempel på beräkning.

Exempel: En ekonomisk invaliditet på 100 % ger totalt 200 % av det försäkringsbelopp som valts. Om försäkringsbeloppet är angett till 1 000 000 kronor blir därmed ersättningen 2 000 000 kronor (1 000 000 kronor x 2,25).

Engångsbelopp vid allvarlig diagnos

Ett engångsbelopp på 12 % av det gällande försäkringsbeloppet kan betalas ut vid specifika sjukdomar. För att vara berättigad till ersättning gäller det att sjukdomen uppkommit under den tid då försäkringen varit tecknad, och att tillståndet blivit bedömt av medicinsk expertis inom området. 30 dagar efter fastställd diagnos har individen rätt till ersättningen. Vissa sjukdomar kräver att vårdbidrag betalas ut från Försäkringskassan för att omfattas av Gjensidige-Vardias ersättning. Utbetalning görs endast en gång för sjukdomen eller diagnosen, även om sjukdomen är kronisk eller återkommande.

Följande sjukdomar omfattas av detta:

• Malign sjukdom utifrån ICD D00 – D09 och ICD C00 – C97.

 • Benign tumör i behov av operation utifrån ICD D32 – D33, D35.2 – D35.4 samt D43.
 • Multipel Skleros, MS, utifrån ICD G35.
 • Barnreumatism. (Med förbehåll för specifika kriterier)
 • Allvarlig brännskada. Om barnet är under 10 år täcker försäkringen en andra gradens brännskada på 10 % av kroppen. För barn över 10 år täcker försäkringen andra gradens brännskador på 20% av kroppen.  
 • Ulcerös kolit som omfattar mer än ändtarmen (proktit) samt Chrons sjukdom, ICD K51 och ICD K50.
 • Organtransplantation eller upptagen på väntelista i Sverige för genomförande av en transplantation.
 • Hjärtoperation.

Ersättning till förälder som fått vårdbidrag

Gjensidige-Vardias försäkring ger rätt till en månatlig ersättning för sjukdom som lett till att vårdbidrag betalats ut. Månadsersättningen baseras på den storlek som Försäkringskassan har fastställt på 25 %, 50 %, 75 % eller 100 % bidrag. Det kan också ses som en tillfällig föräldrapenning om barnet har vårdbehov under minst sex sammanhängande månader. Det måste vara bestyrkt av legitimerad personal. Vårdbidraget betalas ut fram till dess att individen uppnår en ålder om 19 år. Om nivån som Försäkringskassan fastställt ändras måste det komma Gjensidige-Vardia till kännedom omgående. Utbetalningen sker så snart vårdbidraget har godkänts och börjat betalas ut till vårdnadshavaren. Den maximala ersättningen som fås baseras på valt försäkringsbelopp samt Försäkringskassans bedömning i frågan.  

Vårdbidrag betalas inte ut till följd av:

 •  Sjukdomar som drabbar ämnesomsättningen. Detta utifrån följande ICD E70 – E90 (exempelvis cystisk fibros)
 • Mentala sjukdomar, syndrom och beteendestörningar utifrån klassificeringen ICD F00- F99.
 • Sjukdomar inom centrala muskel- och nervsystemet med följande ICD nummer: G11, G12, G40, G60, G71 och G80).
 • Missbildningar (inom exempelvis inre organ) och kromosomavvikelser utifrån klassificeringen ICD Q00 – Q99 

Om sjukdomen kan omfattas av den ekonomiska invaliditetsersättningen, och därmed fastställs, upphör månadsersättningen när denna börjar betalas ut. Avlider individen upphör månadsersättningen från och med det månadsskifte som följer efter dödsfallet.

Ersättning till äldre barn vid sjukskrivning

För den försäkrade som, genom olycksfallsskada eller sjukdom, blivit minst 50 % studie- eller arbetsoförmögen lämnas ersättning månadsvis från 19 års ålder. Beloppet beräknas utifrån hur hög grad arbets- eller studieförmågan är påverkad (50 %, 75 % eller 100 %) och karenstiden uppgår till 3 månader. Om vårdbidrag betalas ut under tiden försvinner karensen och den försäkrade får ut sin ersättning direkt. Bedömningen av begränsningen av studie- och arbetsförmåga ska ske objektivt och av legitimerad personal. Följande gäller för att denna typ av ersättning ska betalas ut:

 • Att olycksfallet eller sjukdomen skett under den tid som försäkringen varit tecknad.
 • Ersättning ges från 19 års ålder fram till som längst 26 år.
 • Ersättningen upphör om ersättning för ekonomisk invaliditet istället fastslås och betalas ut.
 • Den totala ersättningen beräknas utifrån det valda försäkringsbeloppet samt grad av begränsning.

Ersättningen gäller inte vid:

 • Mentala sjukdomar, syndrom och beteendestörningar utifrån klassificeringen ICD F00- F99.
 • Sjukdomar inom centrala muskel- och nervsystemet med följande ICD-nummer: G11, G12, G40, G60, G71 och G80.
 • Missbildningar (inom exempelvis inre organ) och kromosomavvikelser utifrån klassificeringen ICD Q00 – Q99.
 • Sjukdomar som drabbar ämnesomsättningen, utifrån ICD E70 – E90.

Ersättning vid sjukhusvistelse

När ett olycksfall uppstått ges ersättning för de skäliga och nödvändiga kostnader som följer efter vård och behandling av läkare. Det gäller även sjukhusvistelse samt de hjälpmedel som läkaren föreskriver. Om den försäkrade blir inlagd på sjukhus i Sverige i relation till en olycka eller sjukdom lämnas ett engångsbelopp per dygn. Det sker från första dagen av sjukhusvistelsen till som längst 365 dagar, och gäller för ett och samma olycksfall eller situation. Om sjukhusvistelsen omfattas av någon av de undantagna sjukdomarna får den försäkrade individen ersättning utbetalt i upp till 30 dagar. Gjensidige-Vardias barnförsäkring täcker även kostnader för resor knutna till sjukvård som krävs efter att en sjukdom eller ett olycksfall uppstått.

Definitioner och begrepp

I Gjensidige-Vardas barnförsäkring nämns olika begrepp och definitioner. För att försäkringen ska betala ut ersättning krävs det att diagnoser, sjukdomar eller skador faller inom dessa.

Olycksfallsskada:

Försäkringsbolaget klassar en skada som olycksfallsskada om det är en kroppskada som den försäkrade blivit drabbad av genom en yttre händelse som skett plötsligt och ofrivilligt, och som kräver medicinsk tillsyn.

 • Det måste vara en fysisk skada, psykisk räknas inte.
 • Den får inte ha vållats av den försäkrade.
 • Den måste ha skett plötsligt, och inte kunnat förutses.
 • Den måste ha skett genom yttre inverkan, det vill säga inte självförvållad.

Vad anses inte vara en olycksfallsskada?

En olycksfallsskada innebär, enligt Gjensidige-Vardia, en kroppskada som uppkommit på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Nedanstående punkter räknas inte som olycksfallsskada.

 • Smitta som uppkommit via bakterier, virus eller liknande.
 • En skada som uppkommit på grund av behandling, ingrepp, undersökning eller medicinskt preparat som inte skett på grund av en olycksfallsskada.  
 • Tandskador som har uppstått på grund av tuggning eller bitning.  
 • En kroppsskada som uppkommit till följd av åldersförändringar, ensidig rörelse samt överansträngning. Förslitningsskador räknas även till detta.  
 • Sådana tillstånd som inte anses bero på själva olycksskadan utan snarare på åldersförändringar, sjukdom eller andra förändringar. Det fastslås av medicinsk kompetens.

Sjukdom

Gjensidige-Vardia definierar sjukdom som en konstaterad nedsättning av hälsotillståndet hos en individ. Nedan följer ytterligare några punkter som gäller för definitionen sjukdom.

 • En nedsättning som kräver adekvat sjukvård men går inte under en olycksfallsskada.
 • Sjukdomen ska fastställas av läkare.
 • Ersätting blir aktuell den dagen själva försämringen av hälsan påvisats av läkare.
 • Frivilligt orsakad skada på kroppen omfattas inte av begreppet ”sjukdom” i barnförsäkringen.

Detta anses inte vara en sjukdom i Gjensidige-Vardias barnförsäkring

Att ett speciellt tillstånd inte skulle klassas som en sjukdom framgår inte av Gjensidige-Vardias information i deras villkor. Det enda som kan utläsas är att försäkringen inte täcker tandskador som har uppstått på grund av bitning eller tuggning. Förutom detta är det rimligt att anta att denna kategori av ”icke-sjukdomar” kan sammanfalla med nedanstående kategori. Dessa undantag är nämligen genomgående i Gjensidige-Vardias barnförsäkringsvillkor.

Följande sjukdomar är inte ersättningsberättigade i Gjensidige-Vardias barnförsäkring

 • Mentala sjukdomar, syndrom och beteendestörningar utifrån klassificeringen ICD F00- F99.
 • Sjukdomar inom centrala muskel- och nervsystemet med följande ICD nummer: G11, G12, G40, G60, G71 och G80.
 • Missbildningar (inom exempelvis inre organ) och kromosomavvikelser utifrån klassificeringen ICD Q00 – Q99.
 • Sjukdomar som drabbar ämnesomsättningen. Detta utifrån följande ICD E70 – E90.

Fall där ersättning kan ges för de undantagna sjukdomarna ovan

Det är en mycket liten ersättning på maximalt 12 % som kan beviljas. Detsamma gäller vid sjukhusvistelse där försäkringen kan ge ersättning på upp till maximalt 30 dagar. För ytterligare information rekommenderas du att kontakta försäkringsbolaget.

 • Malign sjukdom utifrån ICD D00 – D09 och ICD C00 – C97.
 • Benign tumör i behov av operation utifrån ICD D32 – D33, D35.2 – D35.4 samt D43.
 • Multipel Skleros, MS, utifrån ICD G35.
 • Barnreumatism. (Med förbehåll för specifika kriterier)
 • Allvarlig brännskada. Om barnet är under 10 år täcker försäkringen en andra gradens brännskada på 10 % av kroppen. För barn över 10 år täcker försäkringen andra gradens brännskador på 20% av kroppen.  
 • Ulcerös kolit som omfattar mer än ändtarmen (proktit) samt Chrons sjukdom, ICD K51 och ICD K50.
 • Organtransplantation eller upptagen på väntelista i Sverige för genomförande av en transplantation.
 • Hjärtoperation. 

Fall där försäkring kan nekas

Som i alla försäkringar finns det begränsningar för när den gäller och inte, och om den påstådda situationen inte följer försäkringens regler kan ersättning nekas. Inga händelser som skett innan försäkringen tecknats ger rätt till ersättning. Försäkringen nekas också när skador uppkommit efter det att försäkringstagaren begått en brottslig handling eller medverkat till terrorism. Även krig och liknande oroligheter, samt Force Majeure begränsar försäkringen. Ersättning kan också nekas om det står klart att sjukdomen eller olyckan har framkallats av den försäkrade med vilja. Olyckor till följd av alkohol- eller drogmissbruk omfattas inte heller av försäkringens giltighet. Här finns dock ett undantag och det är att försäkringstagaren ska ha varit över 18 år vid tillfället. Försäkringen är till för den som bor i Sverige, men den omfattar tillfälliga vistelser utomlands som varar i högst ett år. Vistelser därutöver och som inte är godkända av Gjensidige-Vardia omfattas inte av försäkringen, och därmed kan ersättning nekas om sjukdom eller olycka uppstår under denna tid.

När slutar försäkringen gälla och vad händer då?

 

Som försäkringstagare finns möjlighet att säga upp försäkringen när som helst. En sådan uppsägning sker skriftligt eller muntligt till Gjensidige-Vardias kundtjänst. Uppsägningen gäller från dagen efter försäkringsbolaget fått in önskan. Om intet annat beslut tas fortsätter försäkringen att gälla fram tills individens 26-årsdag. Om försäkringspremien inte är betald, och inte betalas trots påminnelse, kan försäkringen komma att sägas upp. Den kan när som helst tecknas igen, men då kan en högre premie komma att tas ut. Förutom det kan försäkringen också upphöra att gälla genom de begränsningar som beskrivits i ovanstående stycke. Ovanstående innebär dock att försäkringstagaren inte har rätt till ersättning, men att försäkringen i sig inte sagts upp.

Sammanfattning

Gjensidige-Vardia erbjuder sina kunder en omfattande barnförsäkring som innehåller de viktigaste delarna. Förutom det som tagits upp här ingår också ett brett MåBra-stöd som ger barnen möjlighet att få professionell hjälp med bland annat frågor rörande psykisk ohälsa. Här finns även möjlighet till traumabearbetning och vårdersättning om barnet behöver vårdas i hemmet. Försäkringen gäller dygnet runt och även vid tillfällig vistelse utomlands i upp till ett år.

De försäkringsbelopp som finns att välja mellan ligger på:

 • 1 miljon
 • 1,4 miljoner
 • 1,8 miljoner
 • 2 miljoner  

Ju högre belopp, desto högre premie. Priset på barnförsäkringen börjar på 139 kronor i månaden, vilket ger en uppskattad årspremie på 1 668 kronor. Den här siffran kan komma att öka beroende på vilket försäkringsbelopp som väljs.

Maxersättning som betalas ut med barnförsäkringen är:

 • Ekonomisk invaliditet: 200 % av försäkringsbeloppet.  
 • Fullständig medicinsk invaliditet: 300 % av försäkringsbeloppet.  
 • Vid allvarlig eller undantagen sjukdom: 19 %


Sammanfattningsvis krävs ingen annan tilläggsförsäkring då denna barnförsäkring är heltäckande. Innehållet är omfattande och försäkringsbolaget har en god historik. För att få en uppskattning av vad ett specifikt barns premiekostnad skulle hamna på, fylls ett formulär i på hemsidan. Sedan tar försäkringsbolaget kontakt med den intresserade försäkringstagaren.

Slutbetyg – 8/10