Länsförsäkringar barnförsäkring

Länsförsäkringar Barnförsäkring

4,2 

Fördelar

Flera möjliga försäkringsbelopp
Bra ersättning vid medicinsk invaliditet

Årspremie1 500 - 2 370 kr/år
Medicinsk invaliditet 4.5/5
Ekonomisk invaliditet 3.9/5
Diagnosersättning 3.7/5
Vårdersättning 4/5
Ersättning vid
Sjukhusvistelse
4.4/5
Ersättning till äldre barn
vid sjukskrivning
3.8/5

Länsförsäkringars barnförsäkring ger skydd dygnet runt som gäller både för olyckor och sjukdomar. Försäkringen får höga poäng i både Konsumenternas.ses och Barnförsäkringsguiden.ses jämförelse av olika barnförsäkringar.

Försäkringen gäller helt utan självrisk och är en de försäkringar som räknas som de tryggaste på marknaden. Den har inte heller någon begränsning när det gäller skydd för olika sportaktiviteter.

Vem kan teckna försäkringen?

Länsförsäkringars barnförsäkring kan endast tecknas för barn under 18 år och den slutar gälla då den försäkrade fyller 25 år. Barnförsäkringen bör köpas så tidigt som möjligt och kan tecknas från den dagen då barnet föds. För att kunna teckna en barnförsäkring så måste barnet vara folkbokfört och bosatt i Sverige.

Försäkringen skrivs inte på själva barnet utan försäkringstagaren är den person som skriver avtal med Länsförsäkringar.  Försäkringstagare är oftast förälder, vårdnadshavare, eller mor- eller farföräldrar.

Vad ersätter försäkringen?

En barnförsäkring via länsförsäkringar gäller både vid sjukdom och olycksfall. Innan teckning är det viktigt att kontrollera vad som gäller beträffande de viktigaste skadorna, sjukdomarna och diagnoserna.

Medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet är två aspekter som noga bör studeras när val av barnförsäkring görs. Det slutliga betyget som ges till en försäkring av oss på Barnförsäkringsguiden.se beror mestadels på ersättningen och villkoren som gäller för medicinsk samt ekonomisk invaliditet.

Sammanfattningsvis ger Länsförsäkringars barnförsäkring bra ersättning för vanliga sjukdomar och olycksfall.

Nedan kan du läsa mer om vad försäkringen ger ersättning för, olika ersättningsnivåer och hur de beräknas. 

Medicinsk invaliditet

Betyg: 4.5/5 – Länsförsäkringars barnförsäkring har inga nämnvärda begränsningar för sjukdomar som berättigar medicinsk invaliditet.

Beloppet som betalas ut är dels baserat på den fastställda medicinska invaliditetsgraden samt valt försäkringsbeloppet. Om du väljer det högsta försäkringsbeloppet (2 365 000 kr) är maximal ersättning vid medicinsk invaliditet  7 095 000 kronor.

Så här bestäms den medicinska invaliditetsgraden

Medicinsk invaliditet är en bestående funktionsnedsättning orsakat av olycksfall eller sjukdom som innebär att den försäkrades funktionsförmåga är nedsatt och inte fullt arbetsförmögen.

Graden av medicinsk invaliditet bedöms tidigast ett år efter att olyckan ägde rum eller sjukdomen inträffade. Alla tillgängliga behandlingar och rehabiliteringsmetoder måste ha utförts innan invaliditetsgraden bestäms. För att den försäkrade ska vara berättigad till ersättning måste försäkringen ha trätt i kraft.

Så här beräknas ersättningen för medicinsk invaliditet

Två faktorer avgör ersättningen för medicinsk invaliditet – den medicinska invaliditetsgraden och det valda försäkringsbeloppet. Försäkringsbranschen har gemensamma tabeller som Länsförsäkringar följer. Den försäkrades funktionsförmåga bestäms i procent och enkelt uttryckt – när graden av den medicinska invaliditeten ökar betalas en högre ersättning ut för samma försäkringsbelopp.

Exempel: Om graden av medicinsk invaliditet skulle bedömas till 33 % med ett försäkringsbelopp på 2 365 000 så blir ersättningen 3 784 000 kronor. Eftersom 33 % invaliditet hamnar mellan spannet 30-34 i tabellen nedan betalas 160% av valt försäkringsbelopp ut vilket är 2 365 00 x 1.6 = 3 784 000.

Länsförsäkringar medicinsk invaliditet ersättning

Undantagna sjukdomar

Undantagna sjukdomar täcks inte till samma utsträckning.

 • Kromosomavvikelser och missbildningar, exempelvis missbildningar av inre organ (ICD Q00-Q99).
 • Sjukdomar i centrala nerv- och muskelsystemet (ICD G11, G12, G60, G71 och G80).
 • Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (ICD F00-F99).
 • Ämnesomsättningssjukdomar (ICD E70-E9), exempelvis cystisk fibros.

Försäkringen gäller inte för sjukdomar där symptomen visat sig innan försäkringen tecknades.

Ekonomisk invaliditet

Betyg: 3.9/5 – Länsförsäkringars skydd vid ekonomisk invaliditet är något bristande jämfört med andra barnförsäkringar på markanden men ger fortfarande ett bra skydd.

Ersättningen för ekonomisk invaliditet delas ut på grund av svår sjukdom eller olycksfall som skadat den försäkrade så illa, att personen har en förlorad framtida arbetsförmåga med minst 50 %.

 

Rätten till ersättning vid ekonomisk invaliditet

Ersättning för ekonomisk invaliditet är berättigad när:

 • En bestående nedsättning av arbetsförmågan är en förutsättning.
 • För ekonomisk invaliditet blir aktuell tidigast två år efter att sjukdomen blivit aktuell eller att olyckan inträffade. Ersättningen startar när den försäkrade har fyllt 19 år.
 • Personen måste ha varit arbetsoförmögen till minst 50 % utan avbrott i minst 90 dagar. Högsta månadsersättning som betalas ut 2019 är 9 300 kronor, 20 % av ppb (prisbasbeloppet).
 • En ersättning på 100 % av försäkringsbeloppet lämnas om det bedöms som en hel bestående nedsättning av arbetsförmågan.
 • Sjukdomen eller olyckan ska också lett till medicinsk invaliditet.
 • Om arbetsförmågan är nedsatt med mindre än 50 % eller om nedsättningen uppkommer efter att barnet fyllt 32 år betalas ingen ersättning ut.

Vad ersätts inte?

En barnförsäkring via länsförsäkringar ger begränsad medicinsk invaliditet för följande sjukdomar eller kroppsfel, vilket innebär att ingen ersättning för ekonomisk invaliditet betalas ut vid:

 • Epilepsi (ICD G40).
 • Missbildningar och kromosomavvikelser (ICD Q00-Q99).
 • Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (ICD F00-F99)
 • Sjukdom i centrala nerv- och muskelsystemet (ICD G11, G12, G60, G71 samt G80).
 • Ämnesomsättningssjukdomar, (ICD E70-E90).

Innan ett beslut tas om ersättning för ekonomisk invaliditet tas undersöks arbete inom andra yrken och rehabiliteringsmöjligheter. Graden av hur stor arbetsförmågan anses vara bestämmer ersättningen för förlorad inkomst.

Engångsbelopp vid allvarlig diagnos

Betyg: 3.7/5 – Länsförsäkringar delar ut ett engångsbelopp på 10 % av försäkringsbeloppet för nedanstående diagnoser som räkans som allvarliga:

 • Barnreumatism, minst tre leder ska ha drabbats, där två leder är i större leder som nacke, höft, knä, fotled, axel, armbåge eller handled (ICD M08)
 • Ulcerös kolit (ICD K51)
 • Allvarlig hjärnskada (ICD I60-I69, S06.1-S06.9)
 • Benign hjärntumör, godartad (ICD D32-D33, D35.2-D35.4 samt D42-D43)
 • Multipel scleros, MS (ICD G35)
 • Malign sjukdom, elakartad (ICD C00-C97, D00-D09)
 • SLE ICD (M32)
 • Crohns sjukdom (ICD K50)
 • Brännskada som är minst 2: a graden och täcker kroppens yta med minst 9 %

För att erhålla ett engångsbelopp vid allvarlig diagnos måste sjukdomen ha blivit aktuell under tiden då försäkringen gällde och diagnosen måste ha fastställts av en specialist senast inom 3 år efter att försäkringen slutat gälla. Specialist definieras som läkare som har relevant specialistkompetens för tillståndet eller sjukdomen. Om barnet avlider innan rätten till ersättning har inträtt betalas ingen ersättning ut för allvarlig diagnos. 

Ersättning till förälder som beviljats vårdbidrag

Betyg: 4/5

I vissa fall kan en sjukdom eller en olycksfallsskada innebära långvarig vård. Om ett omvårdnadsbidrag beviljas, eller ersättning för allvarligt sjukt barn från Försäkringskassan kan barnförsäkringen via Länsförsäkringar ge ett bidrag med högst 2,2 ppb, 94 600 kronor år 2020. Försäkringskassan måste ge ett omvårdnadsbidrag eller ersättning på minst en fjärdedel. 

 

Ersättning till äldre barn vid sjukskrivning

Betyg: 3,9/5

En ersättning på 558 kronor per dag betalas ut från första dagen om ett barn skrivs in på sjukhus. Ersättningen betalas ut i maximalt 365 dagar, notera att det inte gäller öppenvården så som vårdcentraler. Länsförsäkringar erbjuder jämförelsevis bra ersättning vid sjukhusvistelse.

Ersättningen ligger på 1,2 % av ppb.  Om barnet behöver vård i hemmet efter en sjukhusvistelse, lämnas en ersättning på 558 kronor per dag. Beloppet betalas ut som mest i 30 dagar och vården i hemmet måste vara i direkt anslutning till vistelsen på sjukhuset.

Ersättning vid sjukhusvistelse

Betyg: 4.8/5

Folksam erbjuder jämförelsevis bra ersättning vid sjukhusvistelse.  En ersättning på 500 kronor per dag betalas ut från första dagen om ett barn skrivs in på sjukhus över natt. Ersättningen betalas inte ut i mer an 365 dagar, vilket inkluderar vården i hemmet. Om barnet har fyllt 16 år betalas ersättning ut i endast 30 dagar.

Ingen ersättning betalas ut om den försäkrade behöver vård i hemmet under mer än 14 dagar efter att ha legat på sjukhus. Kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling och hjälpmedel för att bli frisk kan ersättas om nödvändiga kostnader blir större än 3 % av prisbasbeloppet, vilket idag är cirka 1 300 kronor. Enbart kostnader som har föreskrivits av läkare ersätts.

 

Definitioner och begrepp

Nedan presenteras olika begrepp och definitioner av termer som ingår i Länsförsäkringars barnförsäkring.

För att olycksfallsskador, sjukdomar eller diagnoser ska berättiga ersättning måste de uppfylla kraven på nedanstående begrepp och termer.

Olycksfallsskada

Om ett barn drabbas av en kroppsskada som uppstår av en oförutsedd yttre händelse definieras det som olycksfallsskada, exempelvis solsting, värmeslag, förfrysning, och vridvåld, samt att skadan är så allvarlig att barnet behöver uppsöka sjukhus, eller vårdcentral för vård. Självförvållade skador så som grov vårdslöshet innefattas vanligtvis inte i försäkringen.

För att en skada som räknas som olycksfallsskada måste följande kriterier vara uppfyllda.

 • Skadan ska vara fysisk, ofrivillig och inte planerad eller självförvållad.
 • Skadan ska ha uppstått av en oförutsedd yttre händelse.
 • Skadan ska ha uppstått plötsligt och vara oundviklig. Skador som uppstått på grund av förslitning täcks inte av försäkringen.
 • Skadan har krävt läkarbehandling.
 • En tandskada berättigar till ersättning som kräver tandläkarbehandling upp till fem år från olyckstillfället.
 • Undantag från femårsregeln för tandläkarbehandling kan göras om behandlingen måste skjutas upp tills barnet blir äldre.

Hälseneruptur och vridvåld mot knä ersätts som olycksfallsskada. Smitta på grund av fästingbett räknas också som olycksfallsskada.

Vad anses inte vara en olycksfallsskada?

 • Psykiska besvär.
 • Skador som inträffat före försäkringen tecknats.
 • Kroppsskador som uppstår på grund av överansträngning, förslitning eller ensidiga rörelser.
 • Vridvåld, dock inte vridvåld mot knä.
 • Skador som uppstår på grund av åldersförändringar.
 • Skador som uppkommit genom medicinsk behandling eller användning av läkemedel.
 • Smitta av virus, parasit, bakterie eller annat smittämne, exempelvis smitta på grund av insektsstick eller insektsbett (fästingbett definieras dock som olycksskada).

 

Skador som inträffar under krig, krigsliknande händelser, terrorhandling, revolution, inbördeskrig, uppror eller atomkärnreaktion berättigar inte till ersättning för olycksfallsskada.

Barnförsäkringen gäller för olyckor inom Sverige. I vissa fall gäller försäkringen utomlands, exempelvis vid vistelse i mer än 12 månader om den försäkrade är i utlandstjänst hos svenska staten, eller ett svenskt företag.

Ovanstående skadorna som inte definieras som olycksfallsskada kan emellertid täckas av Länsförsäkringarnas barnförsäkring, men inte som en olycksfallsskada.

Sjukdom

En avvikelse från det normala hälsotillståndet som kräver sjukvård och som inte är en olycksfallsskada, se ovan, klassas som en sjukdom.  

För att definieras som sjukdom krävs:

En försämring av barnet fysiska eller psykiska tillstånd. Försämringen definieras inte som olycksfallsskada och ska konstateras av en läkare.

Detta anses inte vara en sjukdom

 • Sjukdom som orsakats av missbruk av alkohol, andra berusningsmedel, narkotika, sömnmedel eller felaktig användning av läkemedel.
 • Kroppsskada som orsakats frivilligt.
 • Brytningsfel eller skelning, om de inte har orsakats av sjukdom.
 • Läs- och räknesvårigheter, exempelvis dyslexi och dyskalkyli.
 • Behandling och/eller operation i förebyggande syfte.
 • Försäkringen gäller aldrig för följder av kosmetisk operation, oavsett vårdgivare.

Följande sjukdomar är inte ersättningsberättigade

 • Sjukdom, kroppsfel eller psykomotorisk utvecklingsförsening respektive utvecklingsstörning.
 • Följder av ovan nämnda tillstånd där symptomen har visat sig innan försäkringen börjat gälla.
 • Epilepsi (ICD G40).
 • Missbildningar och kromosomavvikelser (ICD Q00-Q99).
 • Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (ICD F00-F99)
 • Sjukdom i centrala nerv- och muskelsystemet (ICD G11, G12, G60, G71 samt G80).
 • Ämnesomsättningssjukdomar, (ICD E70-E90).
 • Försämring av hälsotillståndet som genomgått en kosmetisk operation av annan vårdgivare än den landstingskommunala.

Begränsningar finns vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

*Diagnoskoder refererar till den allmänt accepterade standarden för klassificering av sjukdomar och ges ut av Världshälsoorganisationen (WHO). Klassifikationen gavs ut i Sverige 1997. Här kan du söka själv i ICD-10s katalog för undantagna sjukdomar och tillstånd.

Fall där försäkring kan nekas

Försäkringen tecknas med hälsoprövning. Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnas kan detta leda till att ett tecknande av försäkringen nekas.

När slutar försäkringen gälla och vad händer då?

Försäkringen upphör att gälla på årsförfallodagen närmast efter den försäkrade fyllt 25 år. Försäkringen förnyas varje år om inte försäkringstagaren eller Länsförsäkringar säger upp försäkringen. Premien kan förändras vid årsförfallodagen. Om försäkringstagaren missat att betala försäkringspremien upphör försäkringen att gälla, men kan återupplivas inom 6 månader från det att försäkringen slutat att gälla. Observera att försäkringen inte ersätter skador eller olycksfall under den tid som försäkringen inte var aktiv.

Sammanfattning

Länsförsäkringars barnförsäkring har ett utmärkt skydd och ersättning för medicinsk invaliditet. Försäkringen kan tecknas för barn upp till, men ännu icke fyllda, 18 år. Sett till de stora punkterna en bra barnförsäkring ska täcka så erbjuder Länsförsäkringar ett genomgående bra skydd.

De olika försäkringsbeloppen som finns att välja på är:

 • 473 000 kr (1 555 kr/år)
 • 946 000 kr (1 782 kr/år)
 • 1 419 000 kr (2 009 kr/år)
 • 1 892 000 kr (2 237 kr/år)
 • 2 365 000 kr (2 464 kr/år)

Slutbetyg för försäkringen – 4.2/5