ICA barnförsäkring

ICAs barnförsäkring är en trygg och och heltäckande barnförsäkring.

Här kan du läsa samlad information om ICAs barnförsäkring och hur du tecknar den.

 • Heltäckande barnförsäkring
  Höga ersättningsnivåer
  Låg årspremie
 • 1 730 - 3 250 kr/år

Vem kan teckna försäkringen?

ICAs barnförsäkring kan tecknas av barn upp till 18 år (barnet i fråga får inte ha fyllt 18) som är folkbokförda och bosatta i Sverige. Det är däremot inte själva barnet som försäkringen skrivs på. Försäkringstagaren är den person ingår i avtal med ICA, oftast förälder eller annan vårdnadshavare.

Definitioner och begrepp

Nedan kan du läsa om de olika begreppen i ICAs barnförsäkring och deras definitioner. För att berättiga ersättning behöver skador, sjukdomar eller diagnoser passa in under dessa.

Olycksfallsskada

En olycksfallsskada är en skada som orsakas ofrivilligt av “yttre händelser” där barnet efteråt behöver uppsöka sjukhus, vårdcentral eller liknande institut. Yttre händelser avser utifrån kommande våld mot kroppen vilket innefattar de flesta icke självförvållade skadorna.

För att en skada ska anses vara en olycksfallsskada behöver följande fyra kriterier uppfyllas:

 • Kroppsskada – Skadan ska vara kroppslig, det vill säga fysisk – inte psykisk.
 • Ofrivillig: Skadan får inte vara självförvållad eller på något annat sätt planerad eller iscensatt.
 • Plötslig: Den skada som uppstått ska ha uppkommit plötsligt och på sätt varit oundviklig. Förslitningsskador eller skador som orsakats av överansträngning är exempel på icke-plötsliga skador som inte täcks av försäkringen.
 • Yttre händelser: Skadan ska ha orsakats av yttre händelser. Detta är kopplat till att den inte får vara självförvållad och måste uppstå av yttre faktorer som inte kunde kontrolleras eller förutspå till rimlig grad.

Vad anses inte vara en olycksfallsskada?

 • Skador eller symptom från skador som inträffat före försäkringen tecknats (gäller samtliga barnförsäkringar).
 • Försämring av hälsotillståndet till följd av ett olycksfall där försämringen, enligt medicinsk erfarenhet sannolikt hade inträffat även om olycksskadan inte inträffat.
 • Försämring av hälsa orsakat av sjukdom, degenerativa förändringar eller sjukliga förändringar.
 • Kroppsskador som uppstår av överansträngning (vanligt vid gymskador), förslitningar (vanligt för löpare) eller ensidiga rörelser (vanligt för industriarbetare). Kroppsskador som är vanligt förekommande men som inte anses vara olycksfallsskador är bland andra; ryggskott, diskbråck och muskelbristning).
 • Skador som orsakats av smitta av bakterie, virus, parasit eller annat smittämne.
 • Intagande av mat eller dryck som leder till förgiftning eller smitta.
 • Tandskada till följd av tuggning eller bitning. För att försäkra ditt barn mot tandskador rekommenderas en bra tandförsäkring.

Om den försäkrade har någon sjukdom eller annan funktionsnedsättning när en olycksfallsskada inträffar, eller om något av detta inträffar vid senare tillfälle utan samband till skadan ger ICAs barnförsäkring enbart ersättning för olycksfallsskadan.

Många av de ovanstående skadorna som inte anses vara en olycksfallsskada täcks fortfarande av ICAs barnförsäkring, men klassifieras inte som olycksfallsskada.

Sjukdom

En sjukdom avser en av läkare konstaterad och diagnoserad försämring av det fysiska eller psykiska tillståndet som inte klassas som en olycksfallsskada. Sjukdomar som orsakas i samband med medicinering räknas som ett och samma sjukdomsfall.

Som i fallet med olycksfallsskador finns specifika riktlinjer för vad som anses vara en sjukdom och vad som inte anses vara det. Det finns även undantagna tillstånd och sjukdomar som inte täcks.

ICAs försäkring ger ersättning efter de villkor som gäller när sjukdomen “blev aktuell”. En sjukdom anses bli aktuell när någon av följande två punkter inträffat:

 • Hälsotillståndets försämring första gången påvisades av läkare, oavsett om diagnos fastställs vid detta tillfälle eller inte.
 • Den försäkrade avled av sjukdomen utan att ha uppsökt läkarvård.

Detta anses inte vara en sjukdom enligt ICAs barnförsäkring

 • Sjukdom som enligt medicinsk erfarenhet orsakats av missbruk av alkohol, sömnmedel, narkotiska medel eller preparat, övriga berusningsmedel eller läkemedel. Att detta inte anses vara en sjukdom undantas om den försäkrade inte fyllt 16 år.
 • Läs- och räknesvårigheter, varav de vanligaste är dyslexi och dyskalkyli, anses inte vara sjukdomar. Inte heller andra symboldysfunktioner klassificerade under ICD R48* (Dyslexi och alexi, agnosi, apraxi, oral apraxi, verbal apraxi samt övriga och icke specifierade symboldysfunktioner)
 • Kortvuxenhet som klassificerat under ICD E34
 • Kosmetiska eller andra skönhetsbefrämjande operationer och eventuella skador, sjukdomar eller andra påföljder av dessa.
 • Skelning och/eller brytningsfel som inte orsakats av sjukdom.
 • Sjukdomar, besvär och tillstånd orsakat av överansträngning, ensidig rörelse eller förslitningsskada. Detta är relaterat till att kroppsskador som uppstår på samma vis inte anses vara kroppsskador. Det är förväntat att den försäkrade är införstådd med eventuella sjukdomar och skador som kan uppstå i dessa situationer och inte hamna i dem.
 • Smittor och sjukdomar som uppstår av mat- och/eller dryckintag anses inte vara sjukdomar. Vanliga exempel är salmonella och matförgiftning.

Följande sjukdomar är inte ersättningsberättigande i ICAs barnförsäkring

 • Medfödda Ämnesomsättningsjukdomar, ICD E70-E90
 • Psykiska sjukdomar och beteendestörningar, ICD F00-F99. Vanliga exempel på dessa är ADHD, autism, anorexi och bulimi.
 • Sjukdomar inom det centrala nerv- och muskelsystemet varav den vanligaste är cerebral pares (CP) och epilepsi. – ICD G11, G12, G40 (epilepsi), G60, G71, G80 (cerebral pares) och G93.3.
 • Missbildningar och kromosomavvikelser

Fall där ersättning kan ges för de undantagna sjukdomarna ovan

 • Ersättning kan delas ut om någon av sjukdomarna eller tillstånden innefattas av medicinsk invaliditet.
 • Diagnosersättning kan betalas ut för bland annat de psykiska sjukdomar som nämns ovan om; Vårdnadshavaren har beviljats vårdbidrag från Försäkringskassan innan det försäkrade barnet fyllt 19 eller att barnet inte kunnat arbeta från att det fyllt 18 till minst 50 % under sex sammanhängande månader. Ersättning för sjukdomar som går under ICD F00-F99 betalas bara ut 1 gång, även om barnet drabbas av flera av de undantagna sjukdomarna.
 • Om det försäkrade barnet blir inlagt på sjukhus på grund av olycksfallsskada eller sjukdom kan ersättning betalas ut i upp till 30 dagar för undantagna sjukdomar.
 • Det försäkrade barnet behöver vård hemma efter sjukhusvistelse. I dessa fall betalas ersättning ut i form av dagsbelopp förutsatt att vårdbehov kvarstår i minst 10 dagar, räknat från första vårddagen på sjukhus. Ersättning för hemmavistelse efter sjukhus betalas ut i max 30 dagar.

*Diagnoskoder refererar till den allmänt accepterade standarden för klassificering av sjukdomar och ges ut av Världshälsoorganisationen (WHO). Klassifikationen gavs ut i Sverige 1997. Här kan du söka själv i ICD-10s katalog för undantagna sjukdomar och tillstånd.

Vad ersätter försäkringen?

Nedan kan du läsa om de viktigaste skadorna, sjukdomarna och diagnoserna som ICAs barnförsäkring ger ersättning för samt vilka ersättningsnivåer de ger, hur de beräknas och hur bra de är jämfört med andra barnförsäkringar.

De två viktigaste punkterna att titta på som bör vara mest avgörande i ditt val av barnförsäkring är de två första – medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet som båda ger långsiktigt ekonomiskt stöd för den försäkrade om denne skulle bli oförmögen att försörja sig själv eller behöva stöd. Dessa två punkter är även de som har störst påverkan på försäkringens slutgiltiga betyg.

Medicinsk invaliditet

Betyg: 3.9/5 – ICAs barnförsäkring ger hög ersättning för svåra skador och har inga anmärkningsvärda begränsningar för sjukdomar.

Det försäkringsbelopp som betalas ut vid medicinsk invaliditet baseras på den medicinska invaliditetsgraden och valt försäkringsbelopp.

Så här bestäms den medicinska invaliditetsgraden

Graden av medicinsk invaliditet fastställs när sjukdomen eller olyckssfallskadan gått över till att bli varaktig och/eller inte längre är livshotande. Invaliditetsgraden fastställs alltid tidigast 12 månader efter inträffad olycka eller sjukdom och efter att alla tillgängliga behandlingar och rehabiliteringsmetoder utförts. I vissa fall finns det flera olika behandlingar att genomgå och i andra fall finns det ytterst få.

Om den försäkrades funktionsförmåga redan var nedsatt från tidigare olycksfallsskada eller sjukdom täcks inte nedsättning på grund av dessa, enbart den nykomna invaliditeten täcks.

För att en sjukdom eller olycksfallsskada ska vara ersättningsberättigande är det förutsatt att denne inträffat eller drabbat den försäkrade efter att försäkringen trätt i kraft. Detta gäller alla skador och ersättningsberättigade tillstånd i ICAs barnförsäkring (och alla andra barnförsäkringar).

Så här beräknas ersättningen för medicinsk invaliditet

Ersättningen för medicinsk invaliditet påverkas av två saker; medicinsk invaliditetsgrad och valt försäkringsbelopp.

Enkelt förklarat så ökar ersättningen i samband med den medicinska invaliditetsgraden. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp.

Nedan är tabellen med ICAs ersättningsnivåer för medicinsk invaliditet:

Medicinsk invaliditetsgradErsättning av försäkringsbeloppet
0-19%0-19%
20%30%
30%60%
40%100%
50%120%
55%145%
60%170%
65%195%
70%210%
75%225%
80%240%
85%255%
90%270%
95%295%
100%300%

Räkneexempel: Om den medicinska invaliditetsgraden skulle bedömas till 75 % betalas 225 % av det valda försäkringsbeloppet ut. Om du då valt ett försäkringsbelopp på 1 300 000 kr blir ersättningen 2 925 000 kr (1 300 000 kr x 2,25). En barnförsäkring med detta försäkringsbelopp kostar 2 088 kr/år

Undantagna sjukdomar

Det finns undantagna sjukdomar som inte täcks till samma utsträckning av försäkringen. Dessa täcks fortfarande men kan som mest ge 19 % av försäkringsbeloppet i ersättning (de kan ge mindre om invaliditetsgraden är mindre). Dessa sjukdomar är:

 • Medfödda ämnesomsättningssjukdomar (ICD E70 – E90) som till exempel cystisk fibros.
 • Sjukdom inom det centrala nerv- och muskelsystemet (ICD G11, G12, G40, G71, G80 och G 93), exempel på dessa sjukdomar är Cerebral pares, ofta kallat CP och epilepsi.
 • Kromosomavvikelse och missbildning (ICD Q00-Q99)

Det finns barnförsäkringar som ger betydligt lägre ersättning än 19 % för ovanstående sjukdomar och i många fall leder de även till signifikanta höjningar i årspremien. Att ICAs barnförsäkring ger ett bra skydd i dessa fall är ett stort plus.

Ekonomisk invaliditet

Betyg: 3.8/5 – Precis som i fallet för medicinsk invaliditet ger ICAs barnförsäkring ett bra skydd och hög ersättning vid ekonomisk invaliditet. Detta innebär att försäkringen har utmärkt bra för de två viktigaste aspekterna av en barnförsäkring.

Ekonomisk invaliditet är framtid nedsättning av arbetsförmåga med minst 50 %. Ersättning för ekonomisk invaliditet utbetalas bara i de fall sjukdomen eller olycksfallsskadan även medfört medicinsk invaliditet som kunnat fastställas.

Rätten till ersättning

 • Bedöms i förhållande till när olycksfallsskadan inträffade eller när sjukdomen började påverka arbetsförmågan.
 • Uppstår först när det är fastställt att den framtida arbetsförmågan är bestående nedsatt.
 • Börjar betalas ut efter två sammanhängande år efter att olycksfallsskadan inträffade eller att sjukdomen blev aktuell, dessa två år är så kallad karenstid. Ersättningen betalas inte ut innan den försäkrade fyllt 18 år.

Graden av nedsatt arbetsförmåga bestäms efter att samtliga möjligheter till arbete i andra yrken prövats och alla rehabiliteringsmöjligheter utforskats.

Klicka på länkarna för att se vad undantagna tillstånd som inte är ersättningsberättigade för ekonomisk invaliditet.

Undantagna olycksfallsskador och sjukdomar för ekonomisk invaliditetsersättning

Alla olycksfallsskador och sjukdomar berättigar inte ekonomisk invaliditetsersättning. Nedan listas de som är undantagna:

 • Skador som uppstått innan försäkringen tecknats, inte heller följder av dessa skador.
 • Försämring av hälsotillstånd efter olycksfallsolycka som hade skett oavsett om olycksfallet inträffat eller inte
 • Försämring av häsla som orskas av sjukdom, degenerativa förändringar eller sjukliga förändringar
 • Skador som orsakas av överansträngning, ensidiga rörelser eller förslitningsskador. Dessa är vanliga för de med monotoma och oergonomiska arbetsuppgifter. Exempel på skador som ofta förekommer men inte klassas som olycksfallsskada är ryggskott, diskbråck och muskelbristning.
 • Skador som orsakats av virus, bakterier, parasiter eller andra smittor.
 • Smittor och förgiftningar som orsakas av mat- eller dryckintag.

Så här beräknas ersättningen för medicinsk invaliditet

Ersättningen för medicinsk invaliditet påverkas av två saker; medicinsk invaliditetsgrad och valt försäkringsbelopp.

Enkelt förklarat så ökar ersättningen i samband med den medicinska invaliditetsgraden. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp.

Nedan är tabellen med ICAs ersättningsnivåer:

Ica medicinsk invaliditet

Undantagna sjukdomar

Det finns undantagna sjukdomar som inte täcks till samma utsträckning av försäkringen. Dessa täcks fortfarande men kan som mest ge 19 % av försäkringsbeloppet i ersättning (de kan ge mindre om invaliditetsgraden är mindre). Dessa sjukdomar är:

 • Medfödda ämnesomsättningssjukdomar (ICD E70 – E90) som till exempel cystisk fibros.
 • Sjukdom inom det centrala nerv- och muskelsystemet (ICD G11, G12, G40, G71, G80 och G 93), exempel på dessa sjukdomar är Cerebral pares, ofta kallat CP och epilepsi.
 • Kromosomavvikelse och missbildning (ICD Q00-Q99)

Det finns barnförsäkringar som ger betydligt lägre ersättning än 19 % för ovanstående sjukdomar och i många fall leder de även till signifikanta höjningar i årspremien. Att ICAs barnförsäkring ger ett bra skydd i dessa fall är ett stort plus.