Folksam barnförsäkring

4 

Fördelar

50 procents rabatt på första årspremien för barn under ett år
Genomgående bra skydd

Årspremie1 920 - 2 990 kr/år
Medicinsk invaliditet 4.1/5
Ekonomisk invaliditet 4.0/5
Diagnosersättning 3.9/5
Vårdersättning 4.3/5
Ersättning vid
Sjukhusvistelse
4.1/5
Ersättning till äldre barn
vid sjukskrivning
3.4/5

Folksams barnförsäkring ger ett utmärkt ersättningsskydd åt ditt barn både för olyckor och sjukdomar dygnet runt. I både Konsumenternas.ses och Barnförsäkringguidens jämförelser får Folksams barnförsäkring höga poäng.

Försäkringen är en av de tryggare på marknaden och finns att tecknas som Bas eller Stor. Alternativen har olika ersättningsnivåer och årspremier.

Jämför Folksams barnförsäkring

I tabellen nedan kan du enkelt jämföra Folksams barnförsäkring med övriga försäkringsbolag på de viktigaste punkterna.

FörsäkringsbolagOmdömePrisTill försäkringenMedicinsk
invaliditet
Ekonomisk
invaliditet
Engångsbelopp vid
allvarlig diagnos
VårdersättningErsättning vid
sjukhusvistelse
Ersättning till äldre barn
vid sjukskrivning
Moderna försäkringar
4.5/5
Läs recension
2 020 - 3 020 kr/årTill försäkringen4.64.34.24.14.93.8
länsförsäkringar barnförsäkringar
4.1/5
Läs recension
1 500 - 2 370 kr/årTill försäkringen4.53.93.744.43.8
Trygg hansa barnförsäkring
4/5
Läs recension
1 770 - 3 120 kr/årTill försäkringen4.43.43.53.94.93.7
Folksam barnförsäkring
4/5
Läs recension
1 920 - 2 990 kr/årTill försäkringen4.23.34.24.34.44.5
Ica barnförsäkring
3.9/5
Läs recension
1 730 - 3 250 kr/årTill försäkringen3.83.83.64.13.63.5
IF barnförsäkring
3.8/5
Läs recension
1 920 - 2 990 kr/årTill försäkringen4.43.03.93.84.73.4
Gjensidige-Vardia barnförsäkring ny
3.6/5
Läs recension
1 960 - 2 840 kr/årTill försäkringen4.13.93.74.04.03.4
Dina barnförsäkring
3.5/5
Läs recension
1 440 - 2 600 kr/årTill försäkringen3.93.23.64.03.73.6
Swedbank barnförsäkring
2.7/5
Läs recension
1 550 - 2 940 kr/årTill försäkringen3.12.53.03.232.8
Euro accident barnförsäkring
2.5/5
Läs recension
1 030 - 2 580 kr/årTill försäkringen1.71.5-1.31.9-
Bliwa barnförsäkring
2.3/5
Läs recension
980 - 2 240 kr/årTill försäkringen1.81.92.02.22.6-

Vem kan teckna försäkringen?

Folksams barnförsäkring är möjlig att ta del av från den dagen då barnet föds. Barnförsäkringen bör köpas så tidigt som möjligt men en barnförsäkring hos försäkringsbolaget kan tecknas tills dess att barnet fyller 18 år.

Barnet som tecknas för försäkringen måste vara folkbokfört och bosatt i Sverige. En försäkringstagare är personen som skriver avtal med Folksam, oftast förälder, vårdnadshavare, eller mor- eller farföräldrar.

Vad ersätter försäkringen?

Folksams barnförsäkring gäller både vid sjukdom och olycksfall, nedan går det att läsa om viktiga sjukdomar, skador och diagnoser som försäkringen ersätter. De olika ersättningsnivåer, beräkningar samt hur bra Folksams nivåer är gentemot andra barnförsäkringar beskrivs också.

Två viktiga aspekter som alltid bör studeras noga innan tecknandet av en barnförsäkring är medicinsk invaliditet samt ekonomisk invaliditet. Ersättningen för medicinsk invaliditet betalas ut som ett engångsbelopp, medan ersättningen för ekonomisk invaliditet hjälper barnet om denne skulle få nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall.

Medicinsk invaliditet

Betyg: 3.9/5 – Folksams barnförsäkring ger bra ersättning för svårare skador och det finns inga speciellt noterbara begränsningar för sjukdomar.

Beloppet som utbetalas är dels baserat på den fastställda medicinska invaliditetsgraden samt det valda försäkringsbeloppet. Hos Folksam finns två olika försäkringar för barn – Stor eller Bas. Ersättningsbelopp för Stor är upp till 6 975 000 kronor och för Bas upp till 3 487 500 kronor.

Så här bestäms den medicinska invaliditetsgraden

Medicinsk invaliditet innebär att ett barn får en bestående funktionsnedsättning orsakat av olycksfall eller sjukdom. Det innebär att den försäkrades funktionsförmåga, psykiskt eller fysiskt, är nedsatt och kroppen inte kan användas fullt ut.

Invaliditetsgraden bestäms först efter att tillgängliga behandlingar samt rehabiliteringsmetoder har utförts. Den bedöms tidigast ett år efter det att olyckan ägde rum eller sjukdomen inträffade. Barn utvecklas och det kan ta tid innan ett tillstånd har blivit stationärt så att den medicinska invaliditetsgraden kan bedömas. Sjukdomen eller olycksfallsskadan måste ha gått över till att bli varaktigt innan graden kan fastställas.

Försäkringen måste vara gällande för att den försäkrade ska vara berättigad till ersättning för en olycka eller en sjukdom.

Så här beräknas ersättningen för medicinsk invaliditet

Den medicinska invaliditetsgraden och det valda försäkringsbeloppet avgör ersättning för medicinsk invaliditet. Invaliditetsgraden bestäms i procent av den försäkrades funktionsförmåga.

Folksam följer den gemensamma tabellen för invaliditetsgrad som gäller för försäkringsbranschen, och betalar ut ett engångsbelopp för medicinsk invaliditet. Kort gäller att den ersättning som betalas ut ökar utifrån den bedömda medicinska invaliditetsgraden.

Undantagna sjukdomar

Undantagna sjukdomar har begränsad ersättning. Folksam lämnar en ersättning med upp till 10 % av försäkringsbeloppet för medicinsk invaliditet för dessa, den kan dock vara mindre om invaliditetsgraden bedöms som lägre. De sjukdomarna är:

 • Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (ICD F00-F99).
 • Blödarsjuka (ICD D66-D67).
 • Medfödda ämnesomsättningssjukdomar, så som Cystisk fibros (ICD E84).
 • Sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystemet, exempelvis Cerebral Pares (CP) och epilepsi, (ICD G11-G12, G40, G60, G71, G80, G91).
 • Sensorieneural hörselnedsättning (ICD H90).
 • Missbildning och kromosomavvikelse (ICD Q00-Q99).
 • Obesitas, fetma (ICD E66).

Försäkringen gäller inte om barnet fyllt sex år innan försäkringen tecknas för psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (ICD F70-F99). Försäkringen gäller inte oavsett när symptomen först visat sig.

Folksams ersättning på maximalt 10 % av försäkringsbeloppet är en relativt normal ersättningsnivå. Det finns dock andra barnförsäkringar som betalar ut en högre ersättning.

Ekonomisk invaliditet

Betyg: 4.0/5 – Folksam barnförsäkrings skydd och ersättning är bra för medicinsk invaliditet, men ersättningen för ekonomisk invaliditet kan konstateras är något sämre.

Ekonomisk invaliditet refererar till förlorad framtida arbetsförmåga med minst 50 procent. Ersättning för ekonomisk invaliditet delas ut på grund av svår sjukdom eller olycksfall som skadat den försäkrade så illa att personen inte kan jobba i samma utsträckning.

 

Rätten till ersättning vid ekonomisk invaliditet

 • För ekonomisk invaliditet sker under förutsättning att sjukdomen eller olyckan också lett till medicinsk invaliditet.
 • Uteblir om arbetsförmågan är nedsatt med mindre än 50 procent eller om nedsättningen uppkommer efter att barnet fyllt 32 år.
 • För den försäkrade bedöms utifrån när en sjukdom eller olycksfallsskada började ha inverkan på arbetsförmågan.
 • Blir aktuellt först när det klassificeras som ekonomisk invaliditet, och att det är utrett och klargjort att det rör sig om en bestående nedsättning av arbetsförmågan.
 • För aktivitetskapital, betalas ut från 19 års ålder i de fall då den försäkrade har beviljats minst halv aktivitetsersättning.

Engångsbelopp vid allvarlig diagnos

Betyg: 4.2/5

Om ett barn har drabbats av vissa tillstånd delas ett engångsbelopp ut på 10 % av försäkringsbeloppet. Baserat på 2019 års prisbasbelopp är beloppet 232 500 kronor om den försäkrade har Stor och 116 250 kronor för Bas.

Följande diagnoser räknas som allvarliga: cancer, hjärntumör, barnreumatism, Chrons sjukdom, ulcerös kolit och transplantationer. En brännskada från grad två och minst tio procent av kroppsytan definieras också som en allvarlig sjukdom.

Folksams barnförsäkring ersätter inte om barnet avlider innan diagnosen har fastställts. Ingen ersättning utgår för fler än en diagnos om dessa har ett samband. Folksams barnförsäkring ligger i mitten bland de jämförda försäkringarna när det gäller ersättning för allvarlig sjukdom.

 

Ersättning till förälder som beviljats vårdbidrag

Betyg: 4.3/5

För vård av allvarligt sjukt barn ersätter Folksam upp till 2,5 Pbb per år beroende på storleken av omvårdnadsbidraget eller tillfällig föräldrapenning. Det innebär för 2019 ett belopp på upp till 116 250 kronor. Ersättningen betalas ut om Försäkringskassan har beviljat omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn.

Notera att ingen ersättning delas ut i de fall då den tillfälliga föräldrapenningen har beviljats för mindre än två veckor. Ingen ersättning betalas ut i de fall då omvårdnadsbidraget är längre än det år barnet fyller 19 år (räknas till och med juni månad).

Folksams ersättning för föräldrar som erhållit vårdbidrag är bland de bästa av alla barnförsäkringars.

 

Ersättning till äldre barn vid sjukskrivning

Betyg: 4.1/5

Ingen ersättning betalas ut i de fall då omvårdnadsbidraget är längre än till och med det år barnet fyller 19 år (räknas till och med juni månad). Ersättningen för äldre barn vid sjukskrivning är något som få försäkringsbolag betalar ersättning för. Folksams barnförsäkring har dock bland de bästa skydden för detta. Vid 100 % sjukskrivning är den högsta ersättningen 11 825 kr/mån, till skillnad från många andra barnförsäkringar finns det dock krav på aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

 

Ersättning vid sjukhusvistelse

Betyg: 3.4/5

Folksam erbjuder jämförelsevis bra ersättning vid sjukhusvistelse.  En ersättning på 500 kronor per dag betalas ut från första dagen om ett barn skrivs in på sjukhus över natt. Ersättningen betalas inte ut i mer an 365 dagar, vilket inkluderar vården i hemmet. Om barnet har fyllt 16 år betalas ersättning ut i endast 30 dagar.

Definitioner och begrepp

Olika begrepp och definitioner av termer som ingår i Folksams barnförsäkring presenteras nedan. Olycksfallsskador, diagnoser eller sjukdomar måste passa in i definitionerna och begreppen för att de ska berättiga ersättning.

Olycksfallsskada

Olycksfallsskada innebär att ett barn drabbas av en kroppsskada som uppstår av en oförutsedd yttre händelse och innebär att barnet måste uppsöka sjukhus eller vårdcentral. Kroppsskador kan exempelvis vara solsting, värmeslag, förfrysning, vridvåld mot knä och avsliten hälsena. De flesta självförvållade skadorna innefattas inte i försäkringen.

Följande kriterier gäller för att skador ska räknas som olycksfallsskador:

 • Oförutsedd yttre händelse. Skadan ska ha uppstått plötsligt och vara oundviklig.
 • Förslitningsskador täcks inte av försäkringen.
 • Skadan ska vara fysisk.
 • Skadan ska vara ofrivillig och inte planerad eller självförvållad.

Vad anses inte vara en olycksfallsskada?

 • Psykiska besvär räknas inte till kategorin olycksfallsskador.
 • Skador som har inträffat innan försäkringen tecknats.
 • Kroppsskador orsakade av överansträngning, förslitning eller monotona rörelser.
 • Skador som kommer från smitta av virus, parasit, bakterie eller andra smittämnen, exempelvis smitta på grund av insektsstick eller insektsbett.

Om en skada inträffar under krig, krigsliknande händelser, terrorhandling, revolution, inbördeskrig, uppror eller atomkärnreaktion berättigar den inte till ersättning för olycksfallsskada. Folksams barnförsäkring gäller för olyckor inom Norden. En reseersättning kan täcka kostnader vid resor utanför Norden.

Flera av de skador som nämns ovan som inte definieras som olycksfallsskador täcks emellertid av Folksams barnförsäkring, men då inte som olycksfallsskador.

Sjukdom

Sjukdom definieras som en avvikelse från det normala hälsotillståndet som kräver sjukvård.  Tillståndet är inte en olycksfallsskada, se ovan.  Oavsett om rätt diagnos kunde fastställas då sjukdomen eller symptom för sjukdomen konstaterades vid hälso-eller sjukvårdskontakt, måste sjukdomen ha visat sig vid den tidpunkten. Om barnet har annat kroppsfel som förvärrar följderna eller om ett kroppsfel uppstår senare, delas enbart ersättning ut för de skador som har uppkommit på grund av sjukdomen, oberoende av detta kroppsfel.

För att definieras som sjukdom krävs att en läkare konstaterar och diagnostiserar en försämring av barnets fysiska eller psykiska tillstånd som inte klassas som olycksfallsskada.

Nedan listas vad som inte klassas som sjukdom i Folksams barnförsäkring:

 • Räkne- och lässvårigheter, där de vanligaste är dyskalyli och dyslexi, vilka inte räknas som sjukdomar.
 • Sjukdom som anses bero på missbruk av sömnmedel, narkotiska medel eller preparat, alkohol, övriga berusningsmedel samt läkemedel. Att detta inte anses vara en sjukdom gäller inte om barnet är fyllda 16 år.
 • Symboldysfunktioner så som apraxi, alexi och agnosi.
 • Om överansträngning, monoton rörelse eller förslitningsskada har orsakat en sjukdom, skada eller liknande.
 • Smitta och sjukdom som uppstår av det som äts eller dricks räknas inte som sjukdomar, exempelvis matförgiftning och salmonella.

Följande sjukdomar berättigar inte ersättning

 • Beteendestörningar och psykiska sjukdomar, exempelvis autism, ADHD, bulimi och anorexi.
 • Cystisk fibros.
 • Sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystemet, som epilepsi och CP.
 • Missbildning och kromosomavvikelser.
 • Sjukdomar som klassas som pandemi enligt WHO.
  • Har försäkringen tecknats efter fyllda sex år gäller försäkringen inte för neuropsykiatrisk störning (till exempel utvecklingsförsening) oavsett när symtom på sjukdomen eller tillståndet visade sig. Vissa begränsningar finns vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

  *Diagnoskoder refererar till den allmänt accepterade standarden för klassificering av sjukdomar och ges ut av Världshälsoorganisationen (WHO). Klassifikationen gavs ut i Sverige 1997. Här kan du söka själv i ICD-10s katalog för undantagna sjukdomar och tillstånd.

  Fall där försäkring kan nekas

  Försäkringen tecknas utan hälsoprövning men om barnet har en sjukdom gäller en kvalifikationstid. Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnas kan detta leda till att försäkringen inte gäller.

  När slutar försäkringen gälla och vad händer då?

  Försäkringen förnyas för ett år i taget såvida försäkringstagaren eller Folksam inte säger upp försäkringen. På årsförfallodagen närmast då den försäkrade fyller 25 år upphör försäkringen helt att gälla. Det finns rätt till fortsatt försäkringsskydd hos Folksam.

  Sammanfattning

  Folksams barnförsäkring är en av tryggaste på marknaden och skyddet och ersättningen för medicinskt invaliditet är en av de bättre på marknaden. 

  Årspremien beror på valt ersättningsbelopp och barnets ålder, och varierar mellan 1 920 – 2 990 kronor per år. 

  Slutbetyg för Folksams barnförsäkring – 3.9/5

   

  Förköpsinformation och Produktfaktablad

  Förköpsinformation

  Produktfaktablad