Moderna barnförsäkring

Modernas barnförsäkring har utsetts till den bästa på marknaden och är ett väldigt tryggt val. Försäkringen är indelad i tre delar beroende på hur omfattande skydd du vill ha samt ditt barns individuella behov. Om inget annat nämns är den försäkringen som behandlas i texten nedan alternativet “Moderna Large” som är det rekommenderade alternativet.

4.5 

Fördelar

Topptestad av samtliga barnförsäkringar

Genomgående bra skydd

Tre möjliga försäkringsformer

Årspremie2 020 - 3 020 kr/år
Medicinsk invaliditet 4.6/5
Ekonomisk invaliditet 4.3/5
Diagnosersättning 4.2/5
Vårdersättning 4.3/5
Ersättning vid
Sjukhusvistelse
4.9/5
Ersättning till äldre barn
vid sjukskrivning
3.8/5

Teckna nu och få 500 kr i rabatt på första årets premie.

Vem kan teckna försäkringen?

Modernas barnförsäkring kan tecknas för alla upp till 18 år. Personen ska vara folkbokförd och bosatt i Sverige för att försäkringen ska gälla. Det krävs en hälsoprövning vid val av både barnförsäkring – medium och barnförsäkring – large.

Vad ersätter försäkringen?

Exakt vad Moderna barnförsäkring ersätter beror på vilken av de tre försäkringsformerna som valts. Oavsett vilket paket av försäkringen tecknas är det extra viktigt att läsa igenom punkterna om medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Medicinsk invaliditet innebär ersättning efter en bestående skada, medan ekonomisk invaliditet handlar om ersättning i samband med en varaktig nedsättning av arbetsförmåga på grund av en olycka eller sjukdom. Andra saker som försäkringen ersätter är rese- och behandlingskostnader vid olycksfall samt engångsbelopp om barnet bli diagnostiserad med en av de allvarliga sjukdomar som ersätts.

Medicinsk invaliditet

Betyg: 4.6/5 (Large)Modernas ersättning vid medicinsk invaliditet är en av de bästa på marknaderna.

Ersättningen betalas med samma del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. För försäkringspaketen medium och large gäller andra villkor.

Så här bestäms den medicinska invaliditetsgraden

För att kunna få en ersättning måste en nedsättning efter sjukdom eller olycka kunna fastställas. Den medicinska invaliditeten bestäms i varje fall utifrån ett medicinskt tabellverk som är fastställt av Svensk Försäkring.

När den medicinska invaliditetsgraden bestäms tas följande saker inte hänsyn till: yrke, arbetsförhållanden samt fritidsintressen. Huruvida den försäkrades arbetsförmåga har blivit nedsatt eller inte efter sjukdomen eller olyckan tas inte heller hänsyn till.

Ersättningsbeloppet bestäms beroende på om försäkringstagaren har en bas-, medium- eller large-försäkring hos Moderna-Skandia. I samtliga paket gäller det att försäkringen har trätt i kraft innan olyckan eller sjukdomen som ger upphov till medicinsk invaliditetsersättning uppstår.

Så här beräknas ersättningen för medicinsk invaliditet

Rätten till ersättning för medicinsk invaliditet gäller om ett tillstånd är stationärt och inte livshotande. Den försäkrade får ersättningen tidigast 12 månader efter att olyckan har inträffat eller sjukdomen har blivit fastställd. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp och hur mycket den försäkrade har rätt till framgår i försäkringsbeskedet.

Om vårdnadshavaren har valt en barnförsäkring – medium eller en barnförsäkring – large gäller specifika tilläggsregler inom ersättning för medicinsk invaliditet. Om omfattningen av invaliditeten uppgår till 20 % eller mer kan den försäkrade som har medium- eller large-försäkring få mellan 50 % och 200 % mer i ersättning. I försäkringens villkor framgår tilläggsersättningen i relation till invaliditetsgraden i form av en tabell.

Undantagna sjukdomar

Det finns några sjukdomar som inte täcks av den medicinska invaliditetsersättningen. Om försäkringstagaren har tecknat en large-försäkring kan dock ersättning för sjukdomarna nedan ersättas om de uppgå till en svårighetsgrad om 19 % eller mer.

Dessa sjukdomar är:

 • Ämnesomsättningssjukdomar
 • Sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystemet
 • Missbildningar och kromosomavvikelser

Moderna-Skandias ersättning är heltäckande, men dessvärre lämnas ingen ersättning inom dessa tre områden, såvida du inte har tecknat en large-försäkring. Med tanke på att de flesta väljer medium-försäkringen är det ett minus i kanten.

Ekonomisk invaliditet

Betyg: 4.3/5 (Large) – Även den ekonomiska invaliditeten täcks på ett bra sätt med en försäkring från Moderna, förutsatt att försäkringstagaren har valt barnförsäkring – large. I såväl baspaketet som mediumpaketet ser reglerna annorlunda ut.

Rätten till ersättning vid ekonomisk invaliditet

Rätten till ersättning:

 • Uppstår om arbetsförmågan nedsätts med minst 50 % samtidigt som den medicinska invaliditetsgraden är nedsatt med minst 5 %
 • Beräknas utifrån halva försäkringsbeloppet
 • Beror hur stor del som motsvarar den ekonomiska invaliditetsgraden

Hänsyn tas endast till arbeten som utfördes under tiden eller strax innan olyckan uppstod och alltså inte andra eller potentiella och framtida yrken inom andra kategorier.

Vad ersätts inte?

De sjukdomar som är undantagna beror på vilken av de tre försäkringarna som har tecknats, och där large-försäkringen erbjuder ett utökat skydd. Vilka sjukdomar som inte ersätts listas till fullo nedan under rubriken ”Vad anses inte vara en sjukdom”.

Engångsbelopp vid allvarlig diagnos

Betyg: 4.2/5 (Large) – Moderna ger en bra ersättning vid allvarlig diagnos.

Likt många andra barnförsäkringar ger Moderna Large engångsbelopp vid allvarliga diagnoser. 

Ersättningen är en så kallad engångsersättning, vilket innebär att ett engångsbelopp betalas ut. Storleken på beloppet motsvarar storleken på vårdbidraget. Försäkringsbeloppet inom området är 10 % av valt försäkringsbelopp och varierar då mellan 80 000 –  200 000 kronor.

För att barnet ska kunna få en ersättning krävs det att symptomen börjar visa sig under den tiden som barnet är försäkrad. Det innebär att sjukdomar, kroppsfel och följder som kan härledas till symptom innan försäkringen tecknades inte räknas med.

Om den försäkrade drabbas av sjukdom som Moderna Försäkringar
inte lämnar ersättning för från övriga försäkringsmoment så finns fortfarande undantag. Det gäller blödarsjuka, psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, neuropsykiatrisk störning (till exempel autism och ADHD) samt sensorineural hörselnedsättning. Rätten till ersättning sker när vårdnadshavaren har beviljats ett vårdbidrag om minst 25 % för tillståndet.

Ytterligare en notering är att denna engångsersättning enbart gäller för barnförsäkring – large, och alltså varken för baspaketet eller barnförsäkring – medium.

Ersättning till förälder som beviljats vårdbidrag

Betyg: 4.1/5 (Large) – Ersättning som delas ut till föräldrar som beviljats vårdbidrag är bra men det är viktigt att tänka på att Medium eller Large krävs.

Om vårdnadshavaren beviljas vårdbidrag vid en olycksfallsskada eller sjukdom som är ersättningsbar kan denne få vårdersättning från Moderna. Det som krävs är att vårdnadshavaren är berättigad minst 25 % i vårdbidrag enligt socialförsäkringsbalken. Tillfällig föräldrapenning till ett sjukt barn kan också gälla, förutsatt att vårdbehovet gäller i minst sex månader i följd. Det måste kunna styrkas.

En annan sak som krävs är att en medium eller large försäkring har tecknats för att kunna få ersättning. I baspaketet ingår alltså inte denna ersättning.

Vårdersättning betalas ut så länge vårdbidraget eller föräldrapenningen utbetalas. Om förändringar sker är det viktigt att det meddelas till Moderna Försäkringar.

Ersättningen betalas med olika summor per år beroende om vårdbidraget uppgår till 25 %, 50 %, 75 % eller 100 %. Summorna är också olika stora beroende på om en barnförsäkring – medium eller barnförsäkring – large har tecknats. Listan nedan visar vårdbidrag i procent, årsbelopp för medium-försäkring samt årsbelopp för large-försäkring.

 • 25 %: 24 000 kronor/ 27 500 kronor
 • 50 %: 48 000 kronor/ 55 000 kronor
 • 75 % 72 000 kronor/ 82 000 kronor
 • 100 %: 96 000 kronor/ 110 000 kronor

Beloppen fördelas månadsvis och i efterskott.

Ersättning till äldre barn vid sjukskrivning

Betyg: 3.8/5 (Large)

Äldre barn kan få ersättning om de råkar ut för sjukdom eller olycksfallsskada som innebär att arbetsförmågan sänks med minst 50 %. Ersättningen gäller så länge den försäkrade är oförmögen till att arbeta mer än 50 % eller tills denne har fyllt 30 år och barnförsäkringen upphör. Försäkringsbeloppet i det här momentet ligger på 100 000 kronor.

Notera att denna ersättning endast gäller om försäkringstagaren har tecknat en barnförsäkring – medium eller en barnförsäkring – large.

Följande belopp kan betalas ut och visas som sjukersättning: medium per år / large per år:

 • 50 % arbetsoförmåga: 48 000 kronor / 55 000 kronor
 • 75 % arbetsoförmåga: 72 000 kronor / 82 000 kronor
 • 100 % arbetsoförmåga: 96 000 kronor / 110 000 kronor

Beloppen fördelas månadsvis och betalas ut i efterskott.

Följande förutsättningar gäller för att den försäkrade ska få sjukersättning från och med 18-årsdagen och med barnförsäkring – medium:

 • Har fyllt 18 år
 • Beviljat vårdbidrag eller föräldrapenning under försäkringstiden
 • Vårdbidraget eller föräldrapenningen har upphört

Följande förutsättningar gäller för att den försäkrade ska få sjukersättning från och med 18-årsdagen och med barnförsäkring – large:

 • Har fyllt 18 år
 • Inte kunnat arbeta minst 50 % under 90 sammanhängande dagar

Ersättning vid sjukhusvistelse

Betyg: 4.9/5 (Large)

Om försäkringstagaren är inskriven på ett sjukhus och vistas där över natten kan ersättning betalas ut från Moderna. Skyddet är olika omfattande beroende på vilket försäkringspaket som har tecknats. Följande gäller sett till sjukhusvistelse i tid: 

Grundskydd per dygn / medium-skydd per dygn / large-skydd per dygn:

 • Dygn 1: inget / 475 kronor / 550 kronor
 • Dygn 2–30: 150 kronor / 475 kronor / 550 kronor
 • Dygn 31–180: 200 kronor / 475 kronor / 550 kronor
 • Dygn 181–365: inget / 475 kronor / 550 kronor
 • Fortsatt vård i hemmet: inget / 475 kronor / 550 kronor

För försäkring – medium samt försäkring – large gäller även ersättning till anhörig om barnet behöver fortsatt vård i hemmet. Det rör sig om en sammanhängande period av som längst 30 dygn.

Notera att försäkringen inte gäller för följande:

 • Perioder då inte försäkringen är tecknad
 • Dygn med akutvårdsersättning
 • Efter den försäkrade har fyllt 16 år
 • Vid sjukhusbesök inom öppenvård

Definitioner och begrepp

För att få ut korrekt ersättning från Moderna krävs det att försäkringstagare och försäkringsbolag är överens om vilka definitioner som gäller för sjukdom och olycksfall. Det finns därför ett par begrepp att reda ut och dessa kan beskrivs nedan.

Olycksfallsskada

Olycksfallsskada definieras som en ofrivillig kroppsskada som är orsakad av en plötslig yttre händelse och kräver behandling på vårdcentral/sjukhus.

Följande saker räknas också som olycksfallsskador:

 • Plötsligt vridvåld mot knä
 • Total hälseneruptur
 • smitta genom fästingbett
 • Skada på grund av förfrysning, solsting eller värmeslag

Vad anses inte vara en olycksfallsskada?

Följande punkter anses inte vara en olycksfallsskada av Moderna:

 • Följder av olycksfall som inträffade innan försäkringen började gälla
 • Smitta som uppstår från bakterie, virus, parasit eller annat smittämne
 • Smitta och förgiftning som uppstår efter att ha ätit eller druckit något
 • Försämring av hälsotillstånd som kan antas hade uppstått även om det kom i samband med en olycka eller som beror på sjukdom

Notera att flera av punkterna som inte definieras som en olycksfallsskada ändå kan ersättas av Moderna, men då under annan benämning.

Sjukdom

För Moderna definieras sjukdom som en försämring av barnets fysiska eller psykiska hälsotillstånd. Det ska inte gälla en olycksfallsskada inom ramarna för denna definition.

En sjukdom har visat sig vid en första tidpunkt då följande krav kan konstateras:

 • Försämringen av hälsotillståndet konstaterades av en läkare för första gången. En diagnos behöver inte ha fastställts vid tillfället
 • Personen avled till följderna av en sjukdom, utan att ha sökt vård för den

Nedan listas vad som inte klassas som sjukdom i Moderna barnförsäkring:

Nedan listas vad som inte anses vara en sjukdom enligt Moderna-Skandias barnförsäkring:

 • Psykisk utvecklingsstörning, sjukdom, kroppsfel, eller symptom som fanns innan försäkringen började gälla.
 • Sjukdom till följd av missbruk av narkotiska medel, alkohol, sömnmedel, läkemedel eller andra berusningsmedel.
 • Kortvuxenhet, dyslexi och dyskalkyli
 • Behandlingar i förebyggande syfte
 • Kosmetiska operationer och behandlingar
 • Synkorrigering med laser eller liknande
 • Sjukdomar eller besvär på grund av överansträngning, förslitning eller åldersförändringar.
 • Förgiftning eller smitta på grund av mat och dryck

Följande sjukdomar är inte ersättningsberättigade i Moderna barnförsäkring

Koderna som anges är vedertagna och listas i ICD-10, det internationella klassificeringssystemet:

 • Medfödda ämnesomsättningssjukdomar som Fenylketonuri och Cystisk Fibros (ICD E70-E90)
 • Psykiska syndrom, sjukdomar och beteendestörningar, där symptomen blir synliga efter 10-års ålder (ICD F00-F69)
 • Blödarsjuka (ICD D66, D67)
 • Neuropsykiatrisk störning som Autism och ADHD (ICD F70-F99)
 • Sensorineural hörselnedsättning (ICD H90.3-H90.8)
 • Epilepsi (ICD G40)
 • Sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystemet som muskelförtvining och CP (ICD G11, G12, G46, G60, G71, G80)
 • Missbildningar och kromosomavvikelser (ICD Q00-Q99)

Fall där ersättning kan ges för de undantagna sjukdomarna ovan

 • Medicinsk invaliditet för sjukdomar som är undantagna
 • Engångsersättning kan ges för vissa sjukdomar
 • För sjukhusvistelse

Detta gäller dock bara om försäkringstagaren har tecknat försäkringspaketet large hos Moderna-Skandias barnförsäkring.

*Diagnoskoder refererar till den allmänt accepterade standarden för klassificering av sjukdomar och ges ut av Världshälsoorganisationen (WHO). Klassifikationen gavs ut i Sverige 1997. Här kan du söka själv i ICD-10s katalog för undantagna sjukdomar och tillstånd.

Fall där försäkring kan nekas

Moderna har i vissa fall rätten att säga upp en försäkring eller neka fortsatt prenumeration. Det gäller efter att den eventuellt nuvarande prenumerationsperioden har löpt ut. Uppsägningar gäller endast skriftligen. Fortsatt försäkring kan också nekas under försäkringsperioden om den försäkrade eller försäkringstagaren inte har följt sina förpliktelser.

Vad gäller ersättningsbelopp det nekas till följd av en utförd brottslig gärning som kan leda till fängelse, om skadan uppstår i samband med ett professionellt utövande av en sport eller idrott, om skadan uppstår till följd av intag av medicinska preparat samt vid följande skeenden: pandemi, terroristhandlingar, krig och krigsliknande tillstånd.

Ersättningen kan också sättas ned eller nekas helt om den försäkrade råkar ut för en olycka eller blir sjuk till följd av eller i samband med intagande av narkotika, receptbelagda läkemedel och alkohol med mera.

För en utförlig lista på och beskrivning av de händelser, tillstånd och olyckor där försäkringen eller ersättningsbeloppet kan nekas helt och hållet, se de allmänna villkoren för Modernas barnförsäkring.

När slutar försäkringen gälla och vad händer då?

Modernas barnförsäkring tecknas i ett år i taget. Som längst gäller den fram till och med förfallodagen som ligger närmast den försäkrades 30-årsdag. Det går att upp försäkringen när som helst eller välja en månad längre fram i tiden då den ska upphöra.

När barnet inte längre omfattas av Modernas barnförsäkring kan en vuxenförsäkring tecknas istället. Om vårdnadshavaren har tecknat en barnförsäkring – medium eller barnförsäkring – large kan en ny personförsäkring för vuxna tecknas utan att behöva genomföra en ny hälsoprövning.

Sammanfattning

En barnförsäkring är viktig och det är dessutom av stor vikt att både den försäkrade och vårdnadshavaren känner sig trygga med den. Modernas barnförsäkring är en heltäckande försäkring som kan tecknas till barn upp till 18 år och som är folkbokförda och bosatta i Sverige. Försäkringen finns i tre delar; baspaket, barnförsäkring – medium och barnförsäkring – large.

Modernas barnförsäkring är både en trygg och heltäckande försäkring som med hjälp av sina tre olika delar passar kan anpassas till de flesta barn.

Slutbetyg för Modernas barnförsäkring – 4.5/5