IF barnförsäkring

IF barnförsäkring IF barnförsäkring är en heltäckande barnförsäkring som täcker både olycksfall och sjukdom. Försäkringen gäller ända upp till 25 års ålder. Med denna försäkring är ditt barn försäkrat dygnet runt i hela Norden. Här kan du läsa mer om IF barnförsäkring. Recensionen kommer att ta upp följande kategorier:

 • Vem kan teckna försäkringen?
 • Försäkringsskydd – vad täcker försäkringen?
 • Självrisk – kostnader om försäkringen behöver användas
 • Tilläggsförsäkringar – Vad kan du behöva lägga till för en heltäckande försäkring?
 • Omdöme – Vad är bra med IF:s barnförsäkring och var brister den?

Vem kan teckna försäkringen?

Försäkringen kan tecknas för barn mellan 0 – 18 år som är bosatta och folkbokförda i Sverige. Försäkringen tecknas av vårdnadshavare och gäller ända upp till dess att barnet fyllt 25 år. En godkänd hälsodeklaration måste skickas med för att försäkringen ska börja gälla.

Vad ersätter försäkringen?

Här kan du ta del av vilka av de vanligaste sjukdomar, skador och andra åkommor som täcks av försäkringen. Du kommer också kunna läsa om de olika ersättningsnivåerna. De två faktorerna att ta ställning till vid tecknande av försäkring är medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet. Val av högre ersättning innebär en högre försäkringspremie. Båda kan dock ge den försäkrade ett gott ekonomiskt stöd vid en olycksskada eller sjukdom, där barnet blir oförmöget att försörja sig själv längre fram i livet. Här under presenteras förutsättningarna för dessa två punkter hos IF barnförsäkring.

Medicinsk invaliditet

Betyg: 4.4 – Om invaliditetsgraden är 20% eller högre uppräknas ersättningen med en faktor enligt tabellen nedan. Har du exempelvis valt ett försäkringsbelopp på 1000000 kr och den medicinska invaliditeten fastställs till 40% får du 1000000 kr Beloppet som betalas ut är grundat på graden av medicinsk invaliditet samt det valda försäkringsbeloppet.

Så här bestäms den medicinska invaliditetsgraden

Medicinsk invaliditet innebär en bestående nedsättning av den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen som uppkommit till följd av sjukdom eller olycksfall hos barnet. Nedsättningen räknas i procent och bedömningen görs av en läkare, och den utgår efter en tabell som är gemensam för försäkringsbolagen. Invaliditeten bestäms när skadan har stabiliserat sig, och efter att eventuell rehabilitering har genomförts. Det går inte att säga ett generellt tidsperspektiv eftersom det varierar ifrån fall till fall. Speciellt svårt kan det vara att bedöma den bestående nedsättningen hos mycket unga barn, därför kan det dröja innan utbetalning av ersättning kan ske i en del fall.

Så här beräknas ersättningen för medicinsk invaliditet

Ersättningen beräknas utifrån en tabell och påverkas av invaliditetsgrad samt det valda försäkringsbeloppet. Ersättningen ökar utifrån tabellen desto högre invaliditetsgraden bedöms vara. Beräknas invaliditetsgraden till 10 % får du ersättning på 10 % av valt ersättningsbelopp. Om barnets invaliditetsgrad bedömd som 20 % eller högre kommer en förhöjd ersättning att betalas ut, upp till tre gånger det valda försäkringsbeloppet. Tabellen ser ut på följande sätt: Invaliditetsgrad:                      Faktor: 20–29 %                                  1,5 30–39 %                                  2,0 40–59 %                                  2,5 60–100 %                                3,0 Exempel: Om den försäkrade bedöms med 60 % medicinsk invaliditet och det valda ersättningsbelopp är 1 000 000 kronor kommer ersättningen bli 3 000 000 kronor. För att ersättning ska vara berättigat krävs det att försäkringen var gällande vid bedömningen, en allmängiltig regel för barnförsäkringar, oavsett bolag. Tidigare nedsättningar täcks inte av försäkringen, endast invaliditet som kan fastställas ha uppstått efter tecknandet av IF barnförsäkring.

Undantagna sjukdomar

Det finns en del sjukdomar och diagnoser som inte täcks fullt ut av försäkringen. Dessa sjukdomar och diagnoser ersätts endast till högst 19 % av valt försäkringsbelopp. Även lägre ersättning kan förekomma om invaliditetsgraden beräknas vara lägre. Dessa sjukdomar är:

 • Epilepsi, G40
 • Sensorineural hörselnedsättning, H90
 • Androgenitala rubbningar, E25.0
 • Sjukdom i centrala nerv- och muskelsystemet, G11, G12, G60, G71, G80, G91
 • Missbildningar, Q00 – Q99
 • Medfödda virussjukdomar, P35
 • Kromosomavvikelser, Q00 – Q99
 • Medfödda ämnesomsättningssjukdomar, E70 – E90
 • Lymfangiom och hemangiom, D18
 • Blödarsjuka, D66, D67
 • Ögonsjukdom, H35, H55
 • Andra medfödda parasit- och infektionssjukdomar, P37

Ersättning på max 19 % för flertalet sjukdomar och diagnoser är relativt standard hos många försäkringsbolag. Däremot är det ganska otydligt exakt vilka sjukdomar och diagnoser som omfattas av det i försäkringens villkor. Det framgår i försäkringsbrevet om den försäkrade omfattas av ovan nämnda sjukdomar.

Ekonomisk invaliditet

Betyg – 3/5 Ekonomisk invaliditet innebär att barnet skadar sig eller får så omfattande men av en sjukdom att barnet beräknas förlora minst 50 % av sin framtida arbetsförmåga. Högst ersättningsbeloppet du kan välja för ekonomisk invaliditet är 1 500 000 kronor, vilket är lägre än hos många andra försäkringsbolag. Rätten till ersättning:

 • Beräknas när alla möjligheter till arbetsträning och rehabilitering utretts.
 • Förutsätter att olyckan eller sjukdomen även har medfört medicinsk invaliditet.s
 • Gäller endast om arbetsförmågan har förlorats med minst 50 %

Graden av den ekonomiska invaliditeten fastställd först efter att både arbetsträning och rehabiliterat har utretts och genomförts.

Vad ersätts inte?

Fullständig lista för de sjukdomar som inte ersätts finns längre ner, men exempel på dessa är:

 • Psykiska sjukdomar, syndrom och beteendestörningar samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. F00-F99
 • Ångest
 • Ätstörningar
 • ADHD
 • Asperger syndrom
 • Autism

Engångsbelopp vid allvarlig diagnos

Betyg – 3.9/5 Om barnet drabbas av en allvarlig akut sjukdom betalar IF barnförsäkring ut 150 000 kronor till vårdnadshavaren i ersättning. Ersättningen betalas ut efter att läkare har fastställt och säkerställt diagnosen. Diagnoser som omfattas av denna kategori är exempelvis diabetes typ-1, barnreumatism, allvarliga hjärnskador och amputation. Även en del psykiska diagnoser och syndrom omfattas av denna ersättning, där ibland ångest, oro och nedstämdhet. Även neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, Asperger och autism omfattas av försäkringen och ger rätt till ersättning. Psykiska diagnoser ska fastställas av BUP innan ersättning kan utbetalas. Storleken på ersättningen står i förhållande till ersättningen som vårdnadshavaren får från Försäkringskassan. Ersättning från Försäkringskassan kommer i form av vårdbidrag, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn. Från och med det att barnet har fyllt 18 år inträder rätten till ersättning då arbetsförmågan har gått förlorad med minst 50 % i 180 dagar eller mer. Ersättningen betalas då ut direkt till barnet som ett engångsbelopp. Innan 18 års ålder betalas ersättningen ut till vårdnadshavaren som ett engångsbelopp och vårdnadshavaren är fri att använda ersättningen på ett sätt som hen finner lämpligt. Vid fall där flertalet psykiska diagnoser och/eller neuropsykologiska funktionsnedsättningar fastställts utgår endast ersättning en gång.

Ersättning till förälder som fått vårdbidrag

Betyg – 3.8/5 Även om föräldern fått vårdbidrag från Försäkringskassan kan ersättning betalas ut från barnförsäkringen. Det kallas hos IF för vårdersättning. Det kan ses som ett komplement till det vårdbidrag, omvårdnads bidrag eller tillfällig föräldrapenning som Försäkringskassan betalar ut. Från Försäkringskassan kan ersättning ges när barnet har behov av ökad omvårdnad eller tillsyn vid allvarlig sjukdom. Hur stor ersättningen ifrån IF barnförsäkring är styrs av Försäkringskassan ersättning, men kan som mest uppgå till 320 kronor per dag. Ersättningen betalas ut till vårdnadshavare och ska ses som ett komplement till Försäkringskassans ersättning för förlorad arbetsinkomst. Viktigt att komma ihåg är att försäkringstagaren är endast berättigad till denna ersättning om denne har beviljats vårdbidrag, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning med allvarlig sjukdom från Försäkringskassan. Det här är en god anledning till att teckna IF barnförsäkring eftersom ersättningen från Försäkringskassan sällan täcker hela inkomstbortfallet. I jämförelse med andra försäkringsbolag är ersättningen från IF barnförsäkring likvärdig i sin storlek och villkor. Vårdnadshavare kan endast få ersättning upp till att barnet fyller 18 år, efter 18 års ålder utgår istället periodisk sjukersättning som betalas ut till barnet, mer om det nedan.

Ersättning till äldre barn vid sjukskrivning

Betyg – 3.4/5 Efter att barnet har fyllt 18 år utgår en ersättning i form av periodisk sjukersättning istället för att vårdersättning betalas ut till vårdnadshavare. Den periodiska sjukersättningen beviljas om olycksfall eller sjukdom leder till att barnet förlorar sin arbetsförmåga med minst 50 % under minst 90 dagar eller mer. Ersättning utgår då från och med den 91: a dagen på sjukskrivningen. De första 90 dagarna anses vara en karenstid. Har vårdersättning beviljats i direkt anslutning med den periodiska sjukersättningen gäller ingen karenstid och ersättning utgår till barnet från dag ett. Periodisk sjukersättning lämnas inte för de sjukdomar som endast ersätts med 19 %, se ”Undantagna sjukdomar”. Ersättningens storlek beror på hur stor procent av arbetsförmåga som har beräknats gått förlorad. Vid 50 % utgår ersättning på 160 kronor om dagen, 75 % utgår ersättning om 240 kronor om dagen och vid 100 % förlorad arbetsförmåga utgår en ersättning om 320 kronor om dagen.

Ersättning vid sjukhusvistelse

Betyg – 4.7/5 Vid inskrivning på sjukhus som innebär att den försäkrade måste stanna på sjukhuset över minst en natt utgår en ersättning på 600 kronor per dygn. För att försäkringen ska gälla måste sjukhusvistelsen ske inom Norden. Även en så kallad klimatresa som är föreskriven av en läkare räknas som en sjukhusvistelse och är berättigad för ersättning. För att ersättning ska utgå gäller det att försäkringen är i kraft under pågående sjukhusvistelse. Försäkringen omfattar inte vanliga läkarbesök, ej heller besök på akutmottagning, även om besöket skulle bli mycket utdraget. Ersättning utgår under max 365 dagar för ett enskilt olycksfall eller sjukdomsfall. Om barnet behöver fortsatt vård i hemmet efter en sjukhusvistelse kan det ersättas i max 30 dagar, och barnet beräknas ha behov av fortsatt omvårdnad i minst 10 dagar. Det gäller inte efter barnet fyllt 16 år och inte heller om vårdersättning från Försäkringskassan utgår. Ersättningsbeloppet som IF barnförsäkringar erbjuder för sjukhusvistelse ligger i linje med många andra försäkringsbolag.

Definitioner och begrepp

Här nedan kan du läsa om vilka definitioner och begrepp IF barnförsäkring använder sig av. För att ersättning ska utgå behöver sjukdomar, skador och diagnoser falla in under dessa begrepp och definitioner.

Olycksfallsskada:

En olycksfallsskada räknas som en fysisk kroppsskada som har skett ofrivilligt genom en plötslig, yttre och ofrivillig händelse, kan också benämnas som våld utifrån mot kroppen. Även kroppsskada som exempelvis förfrysning, värmeslag och borreliainfektion räknas som olycksfallsskada. För att räknas som olycksfallsskada ska följande kriterier uppfyllas:

 • Ska vara en kroppsskada, inte psykisk
 • Ska vara ofrivillig, får alltså inte vara självförvållad eller planerad
 • Skadan ska vara plötslig
 • Skadan ska inte ha gått att förutspå

Vad anses inte vara en olycksfallsskada?

 • Förslitningsskador som uppstår vid långvarigt enformigt arbete/rörelse. Exempelvis ryggskott och diskbrock räknas in som detta.
 • Skador eller olyckor som har inträffat innan försäkringen tecknats
 • Skada på tänder vid bitning eller tuggning. För att skydda ditt barn vid tandskador rekommenderad en kompletterande tandvårdsförsäkring.
 • Kroppsskada som vållats

Sjukdom

Sjukdom ska vara diagnostiserad och konstaterad av läkare. Det ska innebära en försämring av det fysiska eller psykiska tillståndet och inte ha orsakats av olycksfall. Precis som med olycksfallsskada finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att ersättas.

 • sjukdomen eller symptom på sjukdomen konstaterades första gången i samband med hälso- eller sjukvårdskontakt, oavsett om rätt diagnos då kunde fastställas
 • den skadelidande första gången framställde krav mot försäkringsbolaget på grund av sjukdomen
 • den skadelidande avled av sjukdomen utan att ha sökt läkarvård.

Detta anses inte vara en sjukdom enligt IF barnförsäkring:

 • plastikoperation eller liknande skönhetsbefrämjande behandling
 • havandeskap eller abort samt följder av detta
 • godkänd behandlings- eller läkemedelsskada.

Följande sjukdomar är inte ersättningsberättigade i IF barnförsäkring

 • Om försäkringen inte var gällande när försämringen av funktionsförmågan uppkom
 • Om psykisk utvecklingsstörning, sjukdom och kroppsfel, samt följder av tillstånden, visat sig innan försäkringen tecknades
 • Om det fanns en funktionsnedsättning liknande den som uppstått från olycksfallet eller sjukdomen
 • Om psykisk utvecklingsstörning, kroppsfel eller sjukdom, samt följder av dessa, visat symptom innan 6 års ålder, samt om det är troligt att åkomman existerat sedan födseln, eller om anlag för att utveckla åkomman fanns vid födseln
 • Psykiska sjukdomar, syndrom och beteendestörningar samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, F00-F99
 • Om försäkringen tecknas efter 10 års ålder och varit gällande mindre än två år efter att sjukdomen uppkom är dessa sjukdomar inte ersättningsberättigade: – kroniskt smärttillstånd utan klar organisk orsak – kroniskt mag-/tarmbesvär utan klar organisk orsak.
 • Olycksfall eller sjukdom om den försäkrade avlider innan rätten till invaliditetsersättning har inträtt
 • Om det den försäkrade har 100 % invaliditet för en och samma sjukdom eller olycksfall

Fall där ersättning kan ges för de undantagna sjukdomarna ovan

 • Om försäkringen tecknats i direkt anslutning med avslutad försäkring från annat försäkringsbolag gäller rätten till ersättning även om nämnda sjukdomar/smärttillstånd uppstått inom två år.
 • Ersättning kan betalas ut om någon av ovannämnda sjukdomar leder till medicinsk invaliditet.

Fall där försäkring kan nekas

Försäkringen kan nekas om barnet som försäkringen ska gälla inte är bosatt och folkbokfört i Sverige. För att försäkringen ska kunna tecknas och vara giltig krävs också en komplett ifylld hälsodeklaration som skickas in i samband med tecknande av försäkring. Hälsodeklarationen fylls i av vårdnadshavare, och läkare eller liknande behöver inte uppsökas för hälsodeklarationen. Det är dock viktigt att den är sanningsenlig för att rätt försäkringspremie ska kunna fastställas samt att ersättning ska kunna betalas ut korrekt vid eventuell händelse. Försäkringen gäller inte för behandling utomlands och gäller heller inte för behandling som sker senare än ett år efter skadan, om inte behandlingen ingår i ett rehabiliteringsprogram eller liknande.

När slutar försäkringen gälla och vad händer då?

Försäkringen gäller dygnet runt och utan tidsbestämmelse för resor inom Norden, barnet behöver dock vara folkbokfört i Sverige. Vid resor utanför Norden upphör försäkringen att gälla efter 12 månader. Är vistelsen planerad att pågå längre än 12 månader upphör försäkringen att gälla redan vid utresedagen. Försäkringen slutar att gälla på årsförfallodagen på eller närmast barnets 25-årsdag. Efter det har barnet rätt att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring utan att fylla i en hälsodeklaration, om inte annat anges i försäkringsbrevet. Det är viktigt att komma ihåg att barnförsäkringen inte övergår till en sjuk- och olycksfallsförsäkring automatiskt. Om den tidigare försäkrade inte aktivt tecknar den nya försäkringen som försäkringstagare kommer personen att vara oförsäkrad, samt möjligtvis behöva fylla i en hälsodeklaration när en ny försäkring ska tecknas vid senare tillfälle. Det är ett mycket fördelaktigt erbjudande från IF, men är också något de allra flesta försäkringsbolag erbjuder.  

Sammanfattning

Slutbgetyg – 3.8/5 Årspremien beror på valt försäkringsbelopp men ligger mellan 1 920 – 2 990 kr/år. Premien går att betala månadsvis eller årsvis.