Dina barnförsäkring

3,5 

Fördelar

Bra vårdersättning
Låg årspremie

Årspremie (baserat på valt försäkringsbelopp)1 440 - 2 600 kr/år
Maxersättning - Medicinsk invaliditet6 600 000 kr
Maxersättning - Ekonomisk invaliditet2 200 000 kr
Diagnosersättning60 000 - 220 000
Vårdersättningupp till 9000 kr/mån
Sjukhusvistelse500 kr/dag

Ger Dina Barnförsäkringar ett bra heltäckande försäkringsskydd från födseln till 25-årsdagen? På Barnförsäkringsguiden.se kan du jämföra hur försäkringen står sig gentemot andra barnförsäkringar.

I denna recension kan du ta del av vilka sjukdomar, skador och diagnoser som Dina Barnförsäkring betalar ut ersättning för, samt vad som inte täcks av försäkringen. Du får ta del av nivåer på ersättning, beräkning av ersättning samt hur försäkringen är i jämförelse med andra försäkringar.

Vem kan teckna försäkringen?

Vårdnadshavare eller förälder står som juridisk person och är den som tecknar och ingår avtalet med Dina Barnförsäkringar. Barnet får inte vara äldre än 17 år fyllda, samt måste vara bosatt och folkbokfört i Sverige. Flyttar barnet utomlands och folkbokförs i annat land upphör försäkringen således att gälla. Dina Barnförsäkringar gäller dygnet runt.

Vad ersätter försäkringen?

Dinas barnförsäkring täcker allt en barnförsäkring ska inkludera men inte till samma nivå som till exempel Folksam eller Länsförsäkringar.

De två avgörande faktorerna är medicinsk invaliditet samt ekonomisk invaliditet. Dessa två ger ersättning om den försäkrade skulle bli oförmögen till att försörja sig själv.

Medicinsk invaliditet

Betyg: 3.9/5 – Dinas barnförsäkring ger ett  fullt godkänt skydd vid medicinskt invaliditet.

Vad som ersätts när det gäller medicinskt invaliditet beror på vilket belopp som försäkringstagaren har valt. Detta belopp väljs när försäkringen tecknas. I tabellen nedan framgår de exakta belopp som betalas ut vid medicinsk invaliditet.

Så här bestäms den medicinska invaliditetsgraden

Medicinsk invaliditet måste klassas som en funktionsnedsättning som är bestående och som har orsakats av en olycksfallsskada eller en sjukdom. Beslutet fastställs oberoende av vilket yrke den försäkrade har, arbetsförhållanden eller eventuella fritidsintressen. Det som även räknas som medicinsk invaliditet är förlust av inre organ, sinnesfunktion och besående värk.

Ett krav för ersättning är att skadan eller sjukdomen inte har uppkommit innan försäkringen tecknades.

Så här beräknas ersättningen för medicinsk invaliditet

Ersättningen beräknas utifrån det belopp som försäkringstagaren valt, vilket framkommer i försäkringsbrevet. De belopp som går att välja är 600 000 kronor, 1 300 000 kronor och 2 200 000 kronor. Det är dessa belopp som avgör hur stor ersättningen blir om skadorna är bestående. Beloppet som utbetalas för medicinsk invaliditet kan beräknas till 3 gånger det valda försäkringsbeloppet. Vid 16 % medicinsk invaliditet ges en högre ersättning. Maximal ersättning ges om medicinsk invaliditet fastställt till att vara 100 % för ett och samma olycksfall eller sjukdom.

Exempel: Vid ett valt försäkringsbelopp på 1 300 000 kronor ges en ersättning på 1 560 000 kronor vid konstaterad medicinsk invaliditet på 50 %.

Undantagna sjukdomar

Barnförsäkringen hos Dina har en begränsad ersättning för vissa sjukdomar, vilket är brukligt i alla försäkringar. Dock ger försäkringen 25 % av det valda beloppet om sjukdomen bedöms till mer är 20 % medicinsk invaliditetsgrad.

Dessa sjukdomar är:

 • Psykiska syndrom och sjukdomar samt beteendestörningar (F00-F99)
 • Missbildningar (Q00-Q99)
 • Kromosomavvikelser (Q00-Q99)
 • Sjukdomar inom det centrala nerv- och muskelsystemet (G11, G12, G40, G60, G71, G80)
 • Ämnesomsättningssjukdomar (E70-E90)

Försäkringen ersätter dock aldrig med än 25 % vid ovanstående sjukdomar.

Ekonomisk invaliditet

Betyg: 3.2/5 – När det gäller ekonomisk invaliditet ger Dina Barnförsäkring inte ett lika heltäckande skydd som många andra barnförsäkringar.

För att få ersättning för ekonomisk invaliditet måste det ha konstaterats att den bestående nedsättningen innebär att den försäkrade har en arbetsoförmåga på 50 % eller mer. Nedsättningen måste ha orsakats av en sjukdom eller ett olycksfall. Ersättning betalas tidigast vid 18 år och senast vid 30 år. Det måste ha gått två år efter att olycksfallsskadan eller sjukdomen fastställts.

Fastställandet om ersättning kan skjutas upp om det finns möjlighet till rehabilitering, dock inte mer än 5 år.

Barnförsäkringen ger ingen ersättning om arbetsoförmågan är under 50 %

 

Rätten till ersättning vid ekonomisk invaliditet gäller då:

 • Tidigast två år efter fastställd sjukdom eller olycksfall, tidigast vid 18 år och senast på 30-årsdagen.
 • Försäkringen måste ha trätt i kraft.
 • Alla yrkesval har kunnat uteslutas.
 • Att olycksfallsskadan eller sjukdomen kan konstateras inte bli bättre eller sämre, samt inte är livshotande.

Ersättningen för ekonomisk invaliditet utbetalas till den försäkrade, inte försäkringstagare. Ersättning betalas ut för 100 %, 75 % och 50 % ekonomisk invaliditet och där ersättningsbeloppet motsvarar den procentuella invaliditeten och arbetsoförmågan. Detta innebär att ersättningen är antingen 100 %, 75 % eller 50 % av ditt valda försäkringsbelopp (600 000 kr, 1 300 000 kr eller 2 200 000 kr).

Vad ersätts inte?

Det finns vissa sjukdomar som är undantagna ersättning och de är detsamma som för medicinsk invaliditet. De är enligt följande:

 • Psykiska syndrom och sjukdomar samt beteendestörningar (F00-F99)
 • Missbildningar (Q00-Q99)
 • Kromosomavvikelser (Q00-Q99)
 • Sjukdomar inom det centrala nerv- och muskelsystemet (G11, G12, G40, G60, G71, G80)
 • Ämnesomsättningssjukdomar (E70-E90)

Det som gäller för ekonomisk invaliditet framgår i ditt försäkringsbrev.

Engångsbelopp vid allvarlig diagnos

Betyg: 3.6/5

Dina Barnförsäkring betalar ut ett engångsbelopp på 10 % av försäkringsbeloppet när en diagnos för ett olycksfall eller sjukdom har kunnat fastställas. Det måste ske av en läkare och efter att en anmälan har inkommit. Ersättning utgår bara en gång för en fastställd diagnos. Vad gäller sjukdomar som klassificeras under ICD F50.0-F50.3 betalar försäkringsbolaget endast ut en ersättning för försäkringstiden.

 • Allvarlig hjärnskada (ICD I60-I69, S06.1-S06.9)
 • Allvarlig brännskada, minst 2: a graden och mer än 9 % av kroppens yta.
 • Anorexi (ICD F50.0-F50.1)
 • Barnreumatism (ICD M08)
 • Bulimi (ICD F50.2-F50.3)
 • Elakartad cancer (ICD C00-C97, D00-D09)
 • Chrons sjukdom (ICD K50)
 • Benign, godartad hjärntumör (ICD D32-D33, D35.2-D35.4, D42, D43)
 • Multipel scleros (ICD G35)
 • Systemisk lupus erythematosus (ICD M32)
 • Transplantationer av lunga, hjärta, njure och lever
 • Ulcerös kolit (ICD K51)

Inga andra sjukdomar än de uppräknade ger försäkringsbolaget ersättning för.

Ersättning till förälder som beviljats vårdbidrag

Betyg: 4/5

Barnförsäkringen hos Dina betalar ut ett så kallat vårdbidrag eller ersättning för arbetsoförmåga om det finns ett beslut hos Försäkringskassan om ersättning. Denna försäkring täcker dock inte arbetsoförmåga under 50 %. Det finns några begränsningar för vårdbidrag och det är de sjukdomar som listas nedan och som är desamma som för ersättning av medicinsk invaliditet samt ekonomisk invaliditet.

 • Psykiska syndrom och sjukdomar samt beteendestörningar (F00-F99)
 • Missbildningar (Q00-Q99)
 • Kromosomavvikelser (Q00-Q99)
 • Sjukdomar inom det centrala nerv- och muskelsystemet (G11, G12, G40, G60, G71, G80)
 • Ämnesomsättningssjukdomar (E70-E90)

Ersättning vid helt vårdbidrag/omvårdnadsbidrag är 108 000 kr/år.

Ersättning vid halvt vårdbidrag/omvårdnadsbidrag är 54 000 kr/år

 

Ersättning till äldre barn vid sjukskrivning

Betyg: 3.4/5

Ersättningen till äldre barn som sjuksrivs är upp till 9000 kr/mån och det finns inget krav på aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

 

Ersättning vid sjukhusvistelse

Betyg: 3.7/5

Blir den försäkrade allvarligt sjukt eller råkar ut för en olycka som kräver sjukhusvistelse täcker barnförsäkringen detta om den försäkrade har varit inlagd över natten. Då ersätts sjukhusvistelsen från första dagen upp till ett år och en dagsersättning på 500 kronor betalas ut. Om barnet måste läggas in akut utgår det ytterligare en ersättning på 800 kronor som är ett engångsbelopp.

Anser läkaren att barnet behöver ytterligare vård i hemmet – minst 10 dagar och max 30 dagar – betalas ersättning för det med 500 kronor per dag. Ersättning kan högst lämnas två gånger under en tolvmånadersperiod för samma olycksfallsskada eller sjukdom om dessa kräver akut sjukhusvistelse över natten. Försäkringen ger ingen ersättning för sjukhusbesök eller liknande som är planerade. Ersättning kan betalas ut i maximalt 365 dagar för samma skada eller sjukdom.

 

Definitioner och begrepp

För att berättiga till ersättning måste diagnoser, sjukdomar eller olycksfallsskador falla under de begrepp och definitioner som används. Skulle en sjukdom eller ett olycksfall inte inbegripas av dessa definitioner och begrepp utgår ingen ersättning.

Olycksfallsskada

För att klassificeras som en olycksfallsskada enligt Dina Barnförsäkringar ska det vara en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt har drabbats av utifrån plötsliga yttre händelser.  En yttre händelse innebär att någon form av våld som skett utifrån har orsakat en skada på kroppen. Till olycksfallsskada räknas också hälseneruptur, vridvåld mot knä och smitta orsakat av fästingbett. Dessutom räknas skador orsakade av solsting och/eller värmeslag samt förfrysning.

För att skadan ska kunna klassificeras som olycksfallsskada måste samtliga kriterier uppfyllas:

 • Skadan ska vara fysisk, det vill säga en skada på kroppen och inte psykiskt
 • Den ska ha orsakats av våld från en yttre händelse
 • Skadan ska ha skett ofrivilligt och inte vara självorsakad
 • Den ska inte ha kunnat förutses

Det innebär att vad som ofta benämns som olycksfall inte är detsamma som en olycksfallsskada enligt försäkringsvillkoren i denna försäkring och därmed inte berättigade till ersättning.

Vad anses inte vara en olycksfallsskada?

 • Kroppsskada till följd av överansträngning, ensidig rörelse eller förslitningsskada.
 • Skada som uppkommit på grund av smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne.
 • Försämring av hälsotillståndet efter olycksfallet om denna försämring enligt medicinsk erfarenhet sannolikt skulle ha inträtt även om olycksfallet inte inträffat.
 • Skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte orsakats av olycksfallsskada som omfattas av försäkringen.

Sjukdom

Sjukdom är ett försämrat hälsotillstånd som inte är klassificerat som olycksfallsskada enligt villkoren i barnförsäkringen. Det räknas som sjukdom när det dokumenterats för första gången av en läkare. Det är oberoende av om symptomen visade sig innan läkare har dokumenterat det. Om försäkringstagaren isoleras för att vara smittbärare utifrån gällande föreskrifter från myndigheter räknas det som sjukdom.

Enligt Dina Barnförsäkring klassas det som sjukdom vid:

 • Ett försämrat hälsotillstånd vid en första dokumentering av läkare.
 • En isolering som smittbärare enligt myndigheters föreskrifter.

Nedan listas vad som inte klassas som sjukdom hos Dina barnförsäkring

 • Psykisk utvecklingsstörning, kroppsfel eller sjukdom, inte heller eventuella följder av dessa tillstånd, om symptom har funnits innan försäkringens tecknande.
 • Räkne- och lässvårigheter som klassas som dyskalkyli och dyslexi
 • Kortvuxenhet.
 • Behandlingar eller operationer i ett förebyggande syfte.

Följande sjukdomar är inte ersättningsberättigade

 • Psykiska syndrom och sjukdomar samt beteendestörningar (F00-F99)
 • Missbildningar (Q00-Q99)
 • Kromosomavvikelser (Q00-Q99)
 • Sjukdomar inom det centrala nerv- och muskelsystemet (G11, G12, G40, G60, G71, G80)
 • Ämnesomsättningssjukdomar (E70-E90)

*Diagnoskoder refererar till den allmänt accepterade standarden för klassificering av sjukdomar och ges ut av Världshälsoorganisationen (WHO). Klassifikationen gavs ut i Sverige 1997. Här kan du söka själv i ICD-10s katalog för undantagna sjukdomar och tillstånd.

Fall där försäkring kan nekas

Om försäkringstagaren inte uppger sanningsenliga uppgifter kan försäkringsbolaget neka en försäkring. För övrigt delger inte försäkringsbolaget några övriga anledningar som kan ge upphov till att försäkringstagaren nekas att teckna en försäkring.

När slutar försäkringen gälla och vad händer då?

Försäkringen upphör att gälla om den försäkrade självförvållat och på grund av grov vårdslöshet har orsakat skador eller följder av dessa. Detsamma gäller om den försäkrade har varit påverkad av berusningsmedel så som alkohol, narkotiska preparat eller sömnmedel eller vissa läkemedel. Försäkringen kan även upphöra om den försäkrade har varit delaktig i brottsliga handlingar som kan innebära fängelse enligt svensk lag. Samt om den försäkrade medvetet utsatt sig för saker som kunnat leda till skador.  Dessa begränsningar gäller inte om barnet är under 18 år eller om denne har konstaterats vara psykiskt störd. Försäkringen upphör även att gälla om premien inte har betalts in trots påminnelser.

Försäkringen gäller fram tills att barnet fyllt 25, därefter övergår den automatiskt till en vuxenförsäkring.

Sammanfattning

Dina Barnförsäkring har en av de största spannen när det gäller val av försäkringsbelopp och årspremien är relativt låg. Ersättningen för medicinsk invaliditet höjs vid 16 % och det är bra jämfört med andra försäkringsbolag som höjer först vid 20 % invaliditet. Vid sjukhusvistelse är ersättningen bland de högre. De områden försäkringen inte har ett så bra skydd som önskats är främst vid ekonomisk invaliditet, allvarlig diagnos och ersättning vid sjukskrivning.

Det lägsta försäkringsbeloppet är 600 000 kronor med en årspremie på 1 440 kronor. Det högsta försäkringsbeloppet är 2 200 000 kronor och har en årspremie på 2 600 kronor. Ersättningar utgår alltid från det valda försäkringsbeloppet. Maximal ersättningen för ekonomisk invaliditet är 2 200 000 kronor – lika mycket som det högsta försäkringsbeloppet. Det gäller när invaliditeten är 100 % och arbetsförmågan likaså. Medicinsk invaliditet har ett maxbelopp på 300 %, vilket ger ett ersättningsbelopp på 6 600 000 kronor.

Slutbetyg för Dina barnförsäkring – 3.5/5