Swedbank barnförsäkring

I samarbete med försäkringsgivaren Tre Kronor Försäkring AB erbjuder Swedbank en barnförsäkring som kan tecknas för barn upp till 16 år och som längst 25 år. Den omfattar händelser i form av sjukdom och olycksfall som sker plötsligt och oförutsett. Försäkringen är giltig under dygnets alla timmar och är ett komplement till det skydd samhället ger ditt barn.

2,7 

Fördelar

Bra vårdersättning

Årspremie (baserat på valt försäkringsbelopp)2 935 - 3 114 kr/år
Maxersättning - Medicinsk invaliditet7 200 000 kr
Maxersättning - Ekonomisk invaliditet1 800 000 kr
DiagnosersättningUpp till 180 000 kr
VårdersättningUpp till 9875 kr/mån
Sjukhusvistelse500 kr/dag

Vem kan teckna försäkringen?

Tre Kronor – Swedbank barnförsäkring kan tecknas för svenska barn från att de föds och innan barnet uppnått en ålder av 16 år. Det är vårdnadstagare eller förmyndare som tecknar försäkringen till barnet. För att kunna teckna en barnförsäkring med Swedbank måste barnet vara folkbokfört på en svensk adress och befinna sig i Sverige under en långsiktig period. Adoptivbarn omfattas av särskilda regler gällande tecknandet av försäkring.

Hälsoförsäkring krävs inte för barn i samband med tecknandet av Tre Kronor – Swedbank barnförsäkring.

Vad ersätter försäkringen?

Försäkringen ger ersättning vid sjukdom eller olycksfallsskada som sker plötsligt och oväntat under giltig försäkringsperiod. Ersättning gäller inte bara när olyckan sker på barnets fritid utan även i förskola och skola. Försäkringsbeloppet avgör hur stor ersättningen blir och du kan välja från 600 000 kronor upp till 1 800 000 kronor.

Barnförsäkringen ersätter vid medicinsk och ekonomisk invaliditet, vissa diagnoser och händelser, ärr och dödsfallsbelopp. Den ersätter också vårdkostnader på sjukhus samt i hemmet, läkemedelskostnader samt resekostnader, hjälpmedel vid invaliditet och tandskador. Förstörda kläder eller glasögon i samband med olycksfall kan också ersättas av Tre Kronor – Swedbank barnförsäkring. I vissa fall ersätter försäkringen krisbehandling för barn och närstående.

Medicinsk invaliditet

Betyg: 3.1/5 – Ersättningsbeloppet för medicinsk invaliditet ligger på en bra nivå och ersättningen omfattas av, för branschen, rimliga villkor.

Ersättningsbeloppet bestäms av graden som fastställts för medicinsk invaliditet. Som mest kan försäkringstagare ersättas med upp till 300 % av försäkringsbeloppet.

Så här bestäms den medicinska invaliditetsgraden

Medicinsk invaliditet är ett begrepp som används i branschen för att beskriva ett tillstånd som gör att en persons kroppsfunktion blir nedsatt och bestående. Kroppsfunktionens nedsättning ska i försäkringstermer vara i direkt koppling till en olycksfallsskada eller sjukdom.

Tre Kronor – Swedbank barnförsäkring baserar medicinsk invaliditet på en fastställd bedömning som görs ett år efter nedsättningens inträde och invaliditetsgraden bedöms utifrån särskilda branschtabeller.

Den högsta möjliga invaliditetsgraden är 100 % per varje enskilt försäkringsfall. Tre Kronor och Swedbank baserar sedan ersättningen på den bestämda invaliditetsgraden samt det valda försäkringsbelopp.

Så här beräknas ersättningen för medicinsk invaliditet

Det försäkrade barnet kan som mest få 300 % av det valda försäkringsbeloppet ersatt för medicinsk invaliditet. Beloppet betalas ut som en engångssumma och invaliditetsgraden måste vara bestämd innan 30 års ålder. Ersättningsbeloppet baseras på invalidetsgraden samt det valda försäkringsbeloppet som kan vara mellan 600 000 kronor och 1 800 000 kronor.

Invaliditetsgraden kan aldrig vara högre än 100 % för varje enskilt försäkringsfall. Som lägst kan 1 % ersättning ges för en nedsättning om 1 % invaliditetsgrad. Är graden högre än 16 % kommer ersättningen från Tre Kronor – Swedbank barnförsäkring att höjas med ett progressivt tilläggsbelopp.

Undantagna sjukdomar

Försäkringen ersätter inte psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar om barnet har fyllt sex år när försäkringen tecknas. Värt att nämna är att sjukdom som fastställts som pandemi inte omfattas av barnförsäkringen. Inte heller skador som uppstått i samband med atomkärnreaktion eller nukleär/kemisk/biologisk subsatans.  

Dessa sjukdomar är:

 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Beteendestörningar och emotionella störningar som uppstår i barnålder
 • Ospecificerad psykisk störning

I jämförelse med andra barnförsäkringar håller Tre Kronor och Swedbanks försäkring en tämligen hög nivå. Ersättningsbeloppet är lite över genomsnittet, men du bör känna till att flertalet sjukdomar inte är ersättningsberättigade vid tecknande innan barnet är fyllda sex år.

Ekonomisk invaliditet

Ekonomisk invaliditet – 2.5/5

När ett barn drabbas av en skada eller sjukdom som leder till nedsättning av arbetsförmågan i framtiden används begreppet ekonomisk invaliditet. Swedbank ersätter för detta först efter att den medicinska invaliditeten bedömts och fastställts samt åtgärder provats utan resultat. Med ekonomisk invaliditet räknas bestående nedsättning av arbetsförmågan.

Rätten till ersättning vid ekonomisk invaliditet gäller när:

 • Arbetsförmågan är nedsatt som följd av en olycksfallsskada eller sjukdom som omfattas av Tre Kronor – Swedbank barnförsäkring
 • Olycksfallsskadan eller sjukdomen har även bedömts som orsak till en medicinsk invaliditet
 • Åtgärder så som omskolning, annat yrke och arbetsträning har bedömts fruktlösa
 • Ersättning kan också lämnas till den som beviljas aktivitetsersättning innan 30 års ålder med minst 50 % aktivitetsersättning godkänd.
 • Den nedsatta arbetsförmågan bedöms av Tre Kronor och Swedbank att vara minst 50 % före det att den försäkrade fyller 32 år.

  Den försäkrades nedsättning bedöms i förhållande till den verkliga arbetsförmågan då olycksfallsskadan eller sjukdomen uppstod. Skulle den nedsatta arbetsförmågan ha orsakats av den ersättningsberättigade skadan eller sjukdomen kommer ersättning att betalas ut. Beloppet avgörs av branschbestämda tabeller samt den medicinska invaliditetsgraden för skadan/olyckan. För att ersättning ska lämnas av Tre Kronor och Swedbank måste arbetsoförmågan vara på minst 50 %.

  Vad ersätts inte?

  Undantagna sjukdomar listas nedan:

  • Psykiska sjukdomar så som ADHD, autism, Aspergers syndrom, utvecklingsförsening (ICD F00-F99)
  • Blödarsjuka (ICD D66-D67)
  • Cystisk fibros (ICD E84)
  • Epilepsi (ICD G40)
  • Sjukdomar i centrala nerv- och muskelsystemet så som Cerebral Pares (ICD G11-G12, G60, G71, G80 och G91)
  • Sensorineural hörselnedsättning (ICD H90)
  • Missbildningar och kromosomavvikelser (ICD Q00-Q99)
  • Obesitas, fetma (ICD E66)

  Engångsbelopp vid allvarlig diagnos

  Betyg: 3/5

  Försäkringen ger en begränsad ersättning för vissa diagnoser och händelser, vilken betalas ut som engångsbelopp till den försäkrade. Ersättning ges med 10 % av det valda försäkringsbeloppet för allvarlig diagnos och gäller vid följande sjukdomstillstånd:

  • Cancer (ICD C00-C97)
  • Cancer in situ (ICD D00–D09)
  • Hjärntumör (ICD D32-D33, D35.2-D35.4, D42, D43)
  • Sjukdomar i hjärnans kärl (ICD I60-I69)
  • Hjärnskador (ICD S06.1-S06.9), hjärnhinneinflammation
  • MS (ICD G35)
  • Barnreumatism (ICD M08)
  • SLE (ICD M32)
  • Crohns sjukdom (ICD K50)
  • Ulcerös kolit (ICD K51)

  Du kan se exakta diagnoser av exempelvis cancer och hjärntumör i Tre Kronor och Swedbanks försäkringsvillkor. Barnförsäkringen ersätter även för organtransplantation av njurar, lever, lungor, hjärta, bukspottkörtel, cellöar och tarm.  Även brännskador som täcker 10 % av kroppen och är av grad 2 ersätts.

  När det gäller allvarliga sjukdomsdiagnoser som exempelvis ALS eller Huntingtons syndrom där Tre Kronor och Swedbank bedömer den försäkrades tillstånd som livshotande lämnas 10 % av det valda försäkringsbeloppet. Diagnosen måste dock ha fastställts tidigast ett år efter sjukdomens första synliga tecken. Skulle diagnosen leda till att den försäkrade går bort inom den nämnda ett årstiden kommer ingen ersättning att lämnas.

  För att ersättning ska lämnas måste diagnosen vara fastställd av svenska läkare med specialistkompetens inom sjukdomens område. Skulle den försäkrade vid ett tidigare tillfälle ha fått ersättning för någon av de nämnda diagnoserna och drabbas på nytt kan ersättning lämnas så länge det nya tillståndet inte är en följd av det tidigare.

  Tre Kronor och Swedbank rekommenderar kunder att teckna en gravidförsäkring eftersom den kan göras om till en barnförsäkring när barnet är fött. Det innebär i praktiken att förälder eller vårdnadshavare slipper oron över försäkringens kvalifikationstid på sex månader.

  Ersättning till förälder som beviljats vårdbidrag

  Betyg: 3.2/5

  I det fall en förälder eller annan vårdnadshavare beviljats vårdbidrag av Försäkringskassan vid vård av allvarligt sjukt barn lämnar även Tre Kronor och Swedbank ersättning. Vårdbidraget ska dock vara baserat på en skada som Tre Tronor – Swedbank barnförsäkring omfattas av. Det är Försäkringskassans belopp som ligger till grund för ersättningen som fastställs med branschtabell. Som mest kan barnets vårdnadshavare få upp till 2,5 prisbasbelopp under ett år.

  Skulle vårdbidraget från Försäkringskassan avse en skada som inte omfattas av Tre Kronor – Swedbank barnförsäkring kommer uträkning av ersättning ske utifrån den beloppsnivå den ersättningsberättigade skadan har. För att ersättning ska lämnas måste dock skadans del av det beviljade vårdbidraget uppgå till minst 25 %.

  Om ett vårdbidrag avser fler än ett barn kommer ersättningen att beräknas utifrån den bidragsnivå som skulle ha beviljats för endast det försäkrade barnet. Skulle den försäkrade gå bort kommer ingen ersättning att betalas ut från och med dödsfallets efterföljande månad.

  Har vårdnadshavare beviljats föräldrapenning av Försäkringskassan vid vård av allvarligt sjukt barn betalas ersättning i förskott per månad. Ersättnings lämnas per varje kalenderdag som den aktuella föräldrapenningen gäller. Skulle den försäkrade gå bort kommer ersättningen i samband med föräldrapenning att upphöra från och med dödsfallets efterföljande dag.

  Ersättning till äldre barn vid sjukskrivning

  Betyg: 2.7/5

  Försäkringens ersättning till äldre barn vid sjukskrivning uppgår till 9 688 kr/mån vid 100 % sjukskrivning. Summan i sig är konkurrenskraftig men ett minus är att det finns krav på aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

   

  Ersättning vid sjukhusvistelse

  Betyg: 3/5

  Tre Kronor – Swedbank barnförsäkring ger trygghet när olyckan är framme och sjukhusvård krävs. Kostnader i samband med sjukhusvård, läkarvård eller annan form av sjukvårdsbehandling ersätts så länge det sker eller har skett i Sverige. För att ersättning ska lämnas gäller dock att vården har getts inom offentlig vård eller av vårdpersonal som jobbar utifrån ett fast avtal med sjukvårdshuvudman.

  Skulle barnet behövas skrivas in akut på sjukhus kommer en schablonbaserad ersättning att lämnas för direkt kopplade kostnader till vistelsen. En akut sjukhusvistelse ersätts med 600 kronor för en natt och är möjlig att få utbetalad högst två gånger per kalenderår.

  Tre Kronor och Swedbank betalar ut ersättning från sjukhusvistelsens första dag och beloppet är 500 kronor. Dagar för in- och utskrivning är inkluderade i ersättningen. Som mest kan ersättning lämnas för 365 kalenderdagar och det är möjligt att få ända fram tills det att den försäkrade fyller 25 år (under förutsättning att försäkringen är aktiv).

  Är barnet under 16 år och i behov av eftervård i hemmet efter sjukhusvistelsen kan ersättning lämnas som mest för 30 dagar. Beloppet är 500 kronor per dag och behovet ska vara direkt kopplat till den tidigare sjukhusvistelsen.

  För att Tre Kronor och Swedbank ska ersätta för kostnader vid sjukhusvistelse måste dessa ha uppkommit senast fem år efter olycksfallets inträffande. Gäller sjukhusvistelsen en sjukdom ska kostnaderna ha uppkommit inom tre år från det att sjukdomen visade sig.

   

  Definitioner och begrepp

  Du som ska teckna barnförsäkring bör känna till de begrepp som används av försäkringsbolagen för att beskriva ersättningar samt villkor. Sjukdom och olycksfallsskada är två exempel på begrepp som används av Tre Kronor och Swedbank för att beskriva försäkringsfall. För att ersättning ska gälla krävs det att sjukdomar och olycksfallsskador faller inom dessa begrepp.

  Olycksfallsskada

  Olycksfallsskada är den händelse som orsakat det uppstådda försäkringsfallet och som enligt villkoren ger rätt till ersättning. En olycksfallsskada är en kroppslig skada som uppstått plötsligt och ofrivilligt.

  • Skadan ska ha skett under försäkringens aktiva tid
  • En kroppslig skada som uppstått oväntat och plötsligt
  • Endast ofrivilliga skador

  Vad anses inte vara en olycksfallsskada?

  • Psykiska besvär
  • Smitta av virus, bakterier (dock ej insektsstick- eller bett)
  • Mat- och dryckesförgiftning
  • Medicinsk behandling
  • Användning av läkemedel
  • Överbelastning, förslitning
   • Tre Kronor – Swedbank barnförsäkring bedömer liksom många av konkurrenterna, inte psykiska besvär som en olycksfallsskada. Smitta från virus och bakterier ersätts i detta fall inte av Tre Kronor, men däremot borreliainfektion och TBE som uppstått från insektsstick- eller bett.

   Även om dessa inte räknas som olycksfall så kan barnförsäkringen hos Trygg Hansa fortfarande ge ersättning, som till exempel för ärr som uppkommit från en skada och som krävt läkarbehandling. Då betalas ett engångsbelopp ut.

   Sjukdom

   Begreppet sjukdom används av Tre Kronor och Swedbank för att beskriva försäkringsfall som grundar sig i en avvikelse från hälsotillståndet hos den försäkrade, vilket kräver sjukvård. Sjukdom är inte en olycksfallsskada. Sjukdomen ska ha kunnat konstateras vid första kontakten med läkare, även om den korrekta diagnosen inte kunde fastställas vid det tillfället.

   • Är ingen olycksfallsskada
   • Det är en avvikelse från hälsotillståndet
   • Sjukdomen kräver sjukvård

   Detta anses inte vara en sjukdom

   • Kroppsfel
   • Olycksfallsskada

   Följande sjukdomar är inte ersättningsberättigade i Tre Kronor – Swedbank barnförsäkring

   • Psykisk utvecklingsstörning
   • Beteendestörningar och emotionella störningar som uppstår i barnaåldern.
   • Ospecificerad psykisk störning

   Fall där ersättning kan ges för de undantagna sjukdomarna ovan

   • När symtomen visat sig efter det att försäkringen varit aktiv i minst ett år
   • Ersättning lämnas för medicinsk invaliditet och enskilt försäkringsfall med 10 procent av det valda försäkringsbeloppet.

   *Diagnoskoder refererar till den allmänt accepterade standarden för klassificering av sjukdomar och ges ut av Världshälsoorganisationen (WHO). Klassifikationen gavs ut i Sverige 1997. Här kan du söka själv i ICD-10s katalog för undantagna sjukdomar och tillstånd.

   Fall där försäkring kan nekas

   Generellt sett är Tre Kronor – Swedbank barnförsäkring ett flexibelt alternativ som ger möjligheten att försäkra barn redan från födseln, utan hälsodeklaration. Dock är barnet inte ersättningsberättigat under de första sex månaderna. Kvalifikationstiden är på ett halvår, om inte gravidförsäkring har tecknats med Tre Kronor.

   För att kunna teckna en barnförsäkring hos Tre Kronor och Swedbank gäller det att barnet som ska försäkras är folkbokförd på en svensk adress. Om inte, har försäkringsbolaget rätten att neka försäkring. Barnet måste även vara boende i Sverige på ett långsiktigt plan för att ha rätten att teckna Tre Kronor och Swedbank barnförsäkring.

   Normalt sett brukar svenska försäkringsbolag ha ett restriktivt upplägg när det kommer till prematura barn. Det framgår inte i Tre Kronor- Swedbank försäkringsvillkor hur bolaget ställer sig inför för tidigt nyfödda barn.

   När slutar försäkringen gälla och vad händer då?

   Tre Kronor – Swedbank barnförsäkring löper normalt sett över ett år, vilket innebär att den försäkrade är skyddad under den perioden. Efter att försäkringen tecknas ska den fösta premien vara betalad inom två veckor från det att fakturan skickats ut av Tre Kronor och Swedbank. Skulle premien inte vara inbetalad inom den tidsperioden kommer försäkringen att sägas upp automatiskt. Försäkringen upphör då att gälla två veckor efter det att den blev uppsagd. När en försäkring lider mot sitt slut skickas en förnyelse ut inför årsförfallodagen, vilken ska vara betalad inom en månad. Skulle förnyelsepremien inte bli betalad i tid sägs försäkringen upp, men den kan återaktiveras om premien betalas senast tre månader efter uppsägelsen. Då måste hela perioden betalas om försäkringen varit obetald.

   Skulle någon av barnets föräldrar gå bort under försäkringstiden blir försäkringen befriad från premieinbetalning fram till den närmaste årsförfallodagen efter att den försäkrade blivit myndig. Barnet får dock inte ha fyllt 18 år vid tidpunkten för dödsfallet.

   Sammanfattning

   Swedbank och Tre Kronors barnförsäkring är på många plan en betydligt sämre barnförsäkring än exempelvis Länsförsäkringar och Folksams barnförsäkringar. Det är framför allt på på en av de viktigaste punkterna, just ekonomisk invaliditet som försäkringen faller kort vilket gör att vi inte kan rekommendera den.

   Slutbetyg för Swedbank och Tre Kronors barnförsäkring – 2.7/5

   Fullständiga villkor och produktfaktablad

   Faktablad

   Förköpsinformation

   Villkor

   Skydd av personuppgifter