Euro accident barnförsäkring

I denna artikel recenserar vi Euro Accidents barnförsäkring som täcker de viktigaste delarna om något skulle hända. Här kommer du få en inblick i barnförsäkringens innehåll för att enkelt kunna jämföra den med andra erbjudanden.

2/5 

Fördelar

Låg årspremie

Årspremie (baserat på valt försäkringsbelopp)1 030 - 2 580 kr/år
Flerbarnspremie
Maxersättning - Medicinsk invaliditet2 350 000 kr
Maxersättning - Ekonomisk invaliditetAnges ej
DiagnosersättningAnges ej
VårdersättningUpp till 3 875 kr/mån
SjukhusvistelseAnges ej

Vem kan teckna försäkringen?

Den barnförsäkring Euro Accident tillhandahåller kan tecknas av målsman för barn upp till 20 år som bor och lever i Sverige. Försäkringen gäller därefter fram tills den månad som barnet fyller 25. Det krävs att föräldern som väljer att teckna Euro Accident barnförsäkring själv har en gruppförsäkring hos försäkringsbolaget. Den dag barnet fyller 25 år finns möjlighet att teckna en ny försäkring, Barn vidareförsäkring, som fortsätter att upprätthålla försäkringsskyddet. Ett sådant beslut tas då av den försäkrade själv då denne är myndig.

Vad ersätter försäkringen?

I följande stycke är det möjligt att läsa om vilka sjukdomar, olycksfall, skador och diagnoser som Euro Accidents barnförsäkring innefattar. Information gäller de olika ersättningsnivåerna samt vilka undantag som finns. 

För att på ett bra sätt kunna jämföra olika försäkringar med varandra är det viktigt att titta närmre på de stora delarna: medicinsk validitet och ekonomisk invaliditet. De tar upp vad barnet är försäkrat mot och vad det kan utgå ersättning för vid olycksfall och sjukdomar, både vad gäller fysiskt och ekonomiskt.

Medicinsk invaliditet

Betyg: 2/5 – Euro Accidents barnförsäkrings skydd för medicinsk invaliditet är inte på samma nivå som många andra barnförsäkringars. Den totala ersättningen för medicinsk invaliditet beräknas på den fullständiga medicinska invaliditetsgraden.  

Så här bestäms den medicinska invaliditetsgraden

Rent generellt bestäms invaliditetsgraden utifrån en fastställd tabell som är utgiven av Svensk Försäkring, vilken är gemensam för alla försäkringsbolag i Sverige. För att försäkringsbolaget ska kunna betala ut ersättning för medicinsk invaliditet gäller det att olycksfallet eller sjukdomen uppkommit under den tid individen varit försäkrad. Om det uppstått innan försäkringen tecknades utgår ingen ersättning. 

För individen ska den slutgiltiga medicinska invaliditetsgraden fastställas, av medicinskt kunnig personal, inom tre år från dess att olycksfallet eller sjukdomen inträffat. Finns det möjlighet för individen att förbättra sin funktionsförmåga genom rehabilitering eller medicinsk behandling kan fastställandet skjutas upp. Om olyckan är av sådan art att en protes kan användas, baseras invaliditetsgraden utifrån den sammantagna funktionsförmågan av individen och dess hjälpmedel.  

Så här beräknas ersättningen för medicinsk invaliditet

Den totala ersättningen beräknas utifrån det försäkringsbelopp som valts samt hur pass allvarlig den medicinska invaliditeten är. Ju högre invaliditet, desto högre ersättning. 

Enligt Euro Accident lämnas ersättning med 100 % om invaliditetsgraden uppgår till minst 80 %. Om olyckan eller sjukdomen har medfört ytterligare skada som gör att den totala invaliditetsgraden överstiger 100 % begränsas beloppet till det som ursprungligen gäller för total invaliditet. Med andra ord ges inte högre ersättning än för 100 % invaliditet, även om bedömningen överstiger dessa 100 %.

Exempel: Den maximala ersättning som kan fås av Euro Accident är 50 prisbasbelopp, vilket totalt blir 2 325 000 kronor. (prisbasbelopp enligt 2019 är 46 500 = 46 500 x 50)

Undantagna sjukdomar

Precis som hos alla försäkringsbolag finns det undantag som försäkringen inte täcker. Hos Euro Accident är denna lista relativt omfattande men innehåller inga anmärkningsvärda undantag. Nedan följer de ett axplock av undantagna sjukdomarna, fullständig lista se under rubriken ”Följande sjukdomar är inte ersättningsberättigade i Euro Accidents barnförsäkring”:

 • Medfödda kromosomavvikelser och missbildningar utifrån ICD Q00 – 99.
 • Cerebral pares (CP) utifrån ICD G80.
 • Dyslexi utifrån ICD R48 liksom dyskalkyli samt andra inlärningssvårigheter.
 • Försenad språk- och talutveckling (ospecificerad) utifrån ICD F80.
 • Hemangiom, lymfangiom och kroniskt trötthetssyndrom och därmed likartade tillstånd. (Exempelvis myalgisk encefalomyelit) utifrån ICD G93.
 • Virussjukdomar (medfödda) utifrån ICD P35.
 • Neuropsykiatrisk störning så som ADHD, autism, DAMP och ADD utifrån ICD F90 och ICD F84.0 samt jämförbara sjukdomar.
 • Primära muskelsjukdomar utifrån ICD G71.

Ekonomisk invaliditet

Betyg: 2/5 – Inte heller den ekonomiska invaliditeten är lika bra som många andra barnförsäkringars, exempelvis Folksams barnförsäkring. Försäkringens låna betyg för både medicinsk- och ekonomisk invaliditet drar ner dess betyg.

Vid ekonomisk invaliditet ska individens arbetsförmåga vara nedsatt med minst 50 % för att vara ersättningsberättigad.  Utbetalningen sker tidigast två år från dess att sjukdomen eller olycksfallet uppstått eller tidigast från dess att barnet fyllt 19 år. Bedömningen sker utifrån den begränsning som uppstått tack var olycksfallet eller sjukdomen och som lett till arbetsoförmåga.

När det gäller ekonomisk invaliditet är det inte enbart individens begränsade arbetsförmåga som ligger till grund för ersättningsbeloppet. Försäkringskassans beslut vad gäller ersättning är vägledande för Euro Accidents beräkning av invaliditetsersättningen. Den är dock inte avgörande.  

 

Rätten till ersättning

 • Ges om det har konstaterats av legitimerad psykolog eller läkare en försämring av barnets hälsotillstånd, psykiskt eller fysiskt.
 • Får den försäkrade om sjukdomsfallet inte fanns tidigare, sjukdomsfallet beräknas från det att läkare konstaterat det.
 • Uppstår om det inte är en olycksfallsskada.
 • Ges enbart för ett sjukdomsfall, om det finns ett medicinskt samband mellan flera sjukdomar.

Vad ersätts inte?

Det är desamma som de sjukdomar som räknas som undantag och redan presenterats i stycket om ”Undantagna sjukdomar”. Ett kort urval ges nedan:

 • Neuropsykiatrisk störning så som ADHD, autism DAMP, ADD utifrån ICD F90 och ICD F84.0 samt jämförbara sjukdomar.
 • Dyslexi utifrån ICD R48 liksom dyskalkyli samt andra inlärningssvårigheter.
 • Primära muskelsjukdomar utifrån ICD G71.

Så här beräknas ersättningen

Något representativt exempel eller annan beräkning av ersättning anges inte hos Euro Accident. De väljer att endast redovisa att ersättningen baseras på den totala arbetsoförmågan (som måste vara minst 50 %) och ställs i relation till försäkringskassans ersättning.

Engångsbelopp vid allvarlig diagnos

Betyg: 0/5

Hos Euro Accident anges inga engångsbelopp för när den försäkrade blivit drabbad av allvarlig diagnos.

Ersättning till förälder som beviljats vårdbidrag

Betyg: 2/5

Om barnet drabbats av en olycksfallsskada eller sjukdom som medfört att målsman fått vårdbidrag från exempelvis Försäkringskassan, lämnas av Euro Accident ytterligare ersättning för merkostnader som tillkommer i samband med tillsyn och vård. Ersättningen betalas ut i som längst tre år och avbryts den dag då barnet fyller 19 år. Den ersättning som finns är följande:

 • 100 % vårdbidrag ger 1 prisbasbelopp per år
 • 75 % av vårdbidraget ger 0,75 % av prisbasbeloppet per år
 • 50 % av vårdbidraget ger 0,50 % prisbasbeloppet per år
 • 25 % av vårdbidraget ger 0,25 % prisbasbeloppet per år

Ett prisbasbelopp uppgår till 46 500 kronor enligt 2019 års stadgar. Utbetalningen sker månadsvis och i efterskott. Ersättningen är beroende av vårdbidraget och om detta dras in upphör också ersättningen från Euro Accident. Om förändringar i vårdbidraget sker ska detta anmälas till försäkringsbolaget omgående, som då ändrar ersättningsgraden likvärdigt. Höjs bidraget höjs med andra ord ersättningen från Euro Accident och tvärtom med en minskning. Om vårdbidraget betalas ut för två barn beräknar Euro Accident ersättningen utifrån vad som vore sannolikt om bidraget endast hade gällt ett barn.

Ersättning till äldre barn vid sjukskrivning

Betyg: 0/5

Euro Accident beskriver ingenstans i sina villkor hur denna ersättning går till, förutom att när det kommer till vårdersättningen upphör denna att gälla i juni det år barnet fyller 19 år.  

 

Ersättning vid sjukhusvistelse

Betyg: 2/5

Euro Accidents barnförsäkring inkluderar ersättning för sjukhusvistelse om olycksfallsskadan eller sjukdomen leder till att den försäkrade blir inlagd på sjukhus. I sådant fall lämnas ersättning från och med sjukhusvistelsens första dag och sedan fram tills utskrivning. För att ersättning ska erhållas krävs det att vistelsen uppkommer efter att en sjukdom eller ett olycksfall inträffat när försäkringen varit gällande. Ersättning ges alltså inte om sjukhusvistelsen uppkommit innan försäkringen tecknats. Med sjukhusvistelse syftas inte ett vanligt besök inom öppenvården, till exempel för att fastställa ett sjukdomstillstånd som bihåleinflammation eller halsfluss.    

Ersättningen uppgår till 0,75 % av prisbasbeloppet och betalas ut för maximalt 365 dagar. Om den försäkrade är under 18 år betalas pengarna ut till målsman. Ersättning ges inte om invaliditetsgrad har fastställts, då tar invaliditetsersättningen över.

 

Definitioner och begrepp

Nedan delges information om några av de begrepp som förekommer i Euro Accidents barnförsäkring samt vad som menas med dessa. Det är viktig information för att förstå vad försäkringen faktiskt skyddar mot och inte.

Olycksfallsskada

Euro Accident definierar olycksfallsskada, det vill säga en kroppsskada som uppkommer efter en plötslig och ofrivillig yttre händelse. I detta försäkringsbolags fall räknas även följande tillstånd till detta:

 • Smitta till följd av fästingbett
 • Förfrysning
 • Värmeslag och solsting
 • Hälseneruptur eller vridvåld mot knäled

Det viktigaste är att olycksfallet är en olycka och något den försäkrade inte hade kunnat förutse.

Vad anses inte vara en olycksfallsskada?

Enligt Euro Accident anses inte följande punkter definiera en olycksfallsskada.

 • Besvär som har uppkommit genom graviditet, förlossning och dess följder.
 • Besvär som uppkommit av överbelastning och förslitning.
 • Besvär orsakade av ensidig eller statisk rörelse.
 • Skador och besvär som uppkommit under påverkan av alkohol, narkotika, sömn- läke- eller berusningsmedel.
 • Smitta som skett genom virus eller bakterier.
 • Olika typer av besvär som kan misstänkas uppkomma på grund av åldersförändringar.

Sjukdom

Sjukdom definieras av Euro Accident som en, för första gången, konstaterad försämring av hälsotillståndet. Det kan vara både fysiskt och psykiskt, och bedömning eller diagnosticering ska ske av läkare eller legitimerad psykolog. Olika sjukdomar som kan ha ett medicinskt samband räknas som en sjukdom i försäkringsfall. Sjukdomen räknas som uppkommen från den dag som en läkare eller psykolog konstaterar den. Sjukdom betraktas inte som en olycksfallsskada.  

Precis som i alla försäkringar finns det riktlinjer för vad som är sjukdom och inte. Nedan följer två stycken som i viss mån upprepar tidigare information om bland annat ”Undantagna sjukdomar”.

Detta anses inte vara en sjukdom enligt Euro Accidents barnförsäkring

Följande punkter omfattas inte av försäkringen utifrån definitionen av sjukdom.

 • Frivilligt vållad kroppskada.
 • Inte heller skador uppkomna av tuggning eller bitning.
 • Ej heller symptom som uppkommit innan 6 års ålder.

Som exempel på det sistnämnda anger Euro Accidents följande diagnoser:

 • Cystisk fibros utifrån ICD E84
 • Epilepsi utifrån ICD G40
 • Muskelsjukdomar utifrån ICD M62
 • Hörselnedsättning (sensorieneural) utifrån ICD H90
 • Blödarsjuka / hemofili utifrån ICD D66

Följande sjukdomar är inte ersättningsberättigade i Euro Accidents barnförsäkring

Förutom ovanstående exempel på diagnoser som kan vara medfödda är detta samma lista som återfinns i stycket om ”Undantagna sjukdomar”.

 • Medfödda kromosomavvikelser och missbildningar utifrån ICD Q00 – 99.
 • Cerebral pares (CP) utifrån ICD G80.
 • Dyslexi utifrån ICD R48 liksom dyskalkyli samt andra inlärningssvårigheter.
 • Försenad språk- och talutveckling (ospecificerad) utifrån ICD F80.
 • Hemangiom, lymfangiom och kroniskt trötthetssyndrom och därmed likartade tillstånd. (Exempelvis myalgisk encefalomyelit) utifrån ICD G18.
 • Virussjukdomar (medfödda) utifrån ICD P35.
 • Neuropsykiatrisk störning så som ADHD, autism, DAMP och ADD samt utvecklingsförsening utifrån ICD F90, ICD F84.0 och ICD R62 (samt jämförbara sjukdomar).
 • Primära muskelsjukdomar utifrån ICD G71.
 • Psykomotoriskförsening/utvecklingsstörning så som Retts syndrom utifrån ICD F84.
 • Adenogenitala rubbningar utifrån ICD E25.
 • Medfödda infektions- och parasitsjukdomar utifrån ICD P37.
 • Infantil autism och autismliknande sjukdomar, så som Aspergers syndrom utifrån ICD F84.
 • Hereditär ataxi utifrån ICD G11
 • Infertilitet på grund av medfödd sjukdom utifrån ICD N46 och ICD N97
 • Hereditär och idiopatisk muskeldystrofi utifrån ICD G60.
 • Spinal muskelatrofi utifrån ICD G12.
 • Hydrocefalus (vattenskalle) utifrån ICD G91.

Fall där ersättning kan ges för de undantagna sjukdomarna ovan

Utifrån Euro Accidents villkor kan ersättning endast betalas ut för ovanstående undantagna sjukdomar i det fall individen dör. Det blir då en ersättning vid dödsfall och uppgår till 1 prisbasbelopp som betalas ut till dödsboet. Om försäkringsbolaget varit medveten om de medfödda sjukdomarna, men ändå gått med på att teckna barnförsäkringen kan också vissa undantag göras. Detsamma gäller om barnet sedan tidigare haft en obruten försäkringspremie hos ett annat försäkringsbolag sedan tidig ålder. För fullständig information om eventuella undantag från denna regel bör försäkringsbolaget kontaktas, då informationen på deras hemsida är knapphändig.

*Diagnoskoder refererar till den allmänt accepterade standarden för klassificering av sjukdomar och ges ut av Världshälsoorganisationen (WHO). Klassifikationen gavs ut i Sverige 1997. Här kan du söka själv i ICD-10s katalog för undantagna sjukdomar och tillstånd.

Fall där försäkring kan nekas

Det finns ett antal fall där Euro Accidents barnförsäkring nekas och dessa skiljer sig inte nämnvärt från andra försäkringsbolags bestämmelser. Först och främst kan ersättning nekas om det framgår att skadan från olycksfallet eller sjukdomen har uppkommit innan försäkringen tecknats. Om försäkringstagaren råkar ut för en skada eller sjukdom, men denna på något sätt varit självförvållad, ges inte heller rätt att få någon ersättning. Detsamma gäller om skadan eller sjukdomen uppkommit efter en händelse där den minderårige varit påverkad av droger eller alkohol, begått en kriminell handling eller på annat sätt involverat sig i riskfylld verksamhet. Exempel på det sistnämnda är extremsporter, motorsporter, kampsport eller dykning. Även riskfyllda arbetsplatser så som oljeplattformar och flygning omfattas inte heller av försäkringen.

När slutar försäkringen gälla och vad händer då?

Förutom att försäkringen slutar gälla vid obetald premie utgår den automatiskt när barnet fyllt 25 år. Då har barnet möjlighet att teckna en ny försäkring som är anpassad för vuxenlivet.  Om försäkringen har upphört på grund av att den inte betalts kan den aktiveras igen med eventuellt förhöjda kostnader. Då gäller försäkringen först när aktiveringen skett och omfattar inte eventuella skador eller sjukdomar som uppstått under avbrottet. 

Trots att försäkringen gäller dygnet runt finns det ett antal tillfällen då den upphör att gälla. Det sammanfaller framförallt med samhälleliga förändringar som är svåra att förutse. Det är exempelvis krigstillstånd i och utanför Sverige samt Force Majeur. Försäkringen upphör också vid vissa epidemier.  

Euro Accident förbehåller sig dock rätten att när som helst säga upp försäkringen om försäkringstagaren underlåter att informera om eventuella förändringar som kan påverka ersättningsbeloppen.

Sammanfattning

Euro Accidents barnförsäkring är en icke komplett barnförsäkring jämfört med andra populära alternativ. Den gäller för barn i åldrar 0 – 25 år och gäller både inom och utanför Norden, med maximal temporär utlandsvistelse på 1 år. Försäkringen täcker skador som skett både i och utanför hemmet, ger ersättning för merkostnad och inkluderar krisförsäkring. En anmälan om skada ska ske så snabbt som möjligt till försäkringsbolaget och kvalificerad sjukvård eller behandling ska uppsökas omgående. Försäkringen ger också ersättning för vård i hemmet och för nedsatt arbetsförmåga. Euro Accidents barnförsäkring gäller däremot inte om skadan uppstått genom självförvållande eller om försäkringstagaren varit involverad i brottsliga sammanhang. Inte heller om aktiviteter som bedöms som riskfyllda gjort upphov till skador.

Det är svårt att utläsa vad barn- och ungdomsförsäkringen kostar samt vilken ersättning försäkringstagaren eller den försäkrade kan få när det väl gäller. Det maximala försäkringsbeloppet för försäkringen ska enligt villkoren vara 50 prisbasbelopp. Om invaliditetsgraden uppgår till som minst 80 % lämnas en 100 % ersättning av försäkringsbeloppet.

Vad gäller ekonomisk invaliditet baseras, till stor del men inte helt, ersättningen utifrån vad försäkringskassan gjort för bedömning. Maxersättning för medicinsk invaliditet är 2 325 000 kronor, däremot saknas information om maxersättning för ekonomisk invaliditet och allvarlig diagnos. För att kunna ta ett informerat beslut rekommenderas att ta kontakt med försäkringsbolaget för att få fullständig information.

Slutbetyg för Euro Accident barnförsäkring – 2/5